صفحه نخست / احادیث و روایات

امام علی(ع) :

لا إِصابَةَ لِعَجُولٍ؛ انسان عجول و شتاب زده به نتیجه مطلوب نمی رسد.


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما