صفحه نخست / زندگی نامه

ترجمه تفسير الميزان


يكى از دوستان كه در مباحثه به اصطلاح كمپانى ما شركت مى كرد; يعنى مرحوم حاج آقا مهدى حائرى تهرانى كه امام جماعت مسجد ارك تهران بود، از طرف استادمان حضرت علامه طباطبايى اظهار كرد كه قسمتى از الميزان علامه را ترجمه كنم من آن قسمت را ترجمه كردم كه مقدارى از جلد هشتم الميزان بود و براى علامه طباطبايى فرستادم و ايشان اظهار علاقه كردند كه در ترجمه جلدهاى ديگر هم كمك كنم بنابراين جلد دهم (يعنى نيمه پنجم عربى) فارسى را هم ترجمه كردم. بعدها آقاى همدانى با من تماس گرفت و تقاضا كرد كه اجازه بدهيد بقيه را من ترجمه كنم تا با يك قلم باشد و من برخلاف ميلم موافقت كردم. در ترجمه الميزان آقايان ديگر مثل آقاى مكارم شيرازى، (31) مصباح، نيرى، بروجردى آقا سيد محمد خامنه اى و آشيخ محمد جواد حجتى كرمانى (32) و افراد ديگر هم بودند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما