صفحه نخست / زندگی نامه

رحلت آشيخ ابوالقاسم


فوت حاج ابوالقاسم در زمان حيات آقاى آشيخ عبدالكريم اتفاق افتاد و گويا خود حاج شيخ هم بر او نماز خواند و ازدحام جمعيت خيلى زياد بود و مجالس فاتحه تا چهل روز ادامه داشت، ولى خود مرحوم حاج شيخ وقتى فوت كردند چون در موقع فشار پهلوى بود فقط يك جلسه فاتحه (46) آن هم همان اول در مسجد امام برگزار شد و آقايان هم نشسته بودند كه رئيس شهربانى آمد و گفت دستور از تهران است كه فوراً تعطيل كنيد و جلسه را به هم زد و رفت، براى حاج شيخ اصلا مجلس فاتحه هم گرفته نشد و فقط تشييع بود و ديگر تمام شد، اما براى حاج شيخ ابوالقاسم تا چهل روز مجلس فاتحه بود. خوب زمان آقاى حاج شيخ بود و بالاخره عنوان آقاى حاج شيخ بود. قبر آشيخ ابوالقاسم كبير بالاسر آقاى آشيخ عبدالكريم حائرى است، بين قبر آقاى حاج شيخ و آقاى بروجردى كه روى زمين نام ايشان نوشته شده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما