صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

3 - آب جارى


مسئله 34 - آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مانند آب چشمه و قنات .

مسئله 35 - آب جارى اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است .

مسئله 36 - اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه اش بواسطه نجاست تغيير كرده نجس است . و طرفى كه متصل به چشمه است اگر چه كمتر از كر باشد پاك است . و آبهاى ديگر نهر اگر به اندازه كر باشد يا بواسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك وگرنه نجس است .

مسئله 37 - آب چشمه اى كه جارى نيست ولى طورى است كه اگر از آن بردارند باز مى جوشد، حكم آب جارى دارد. يعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده ، پاك است .

مسئله 38 - آبى كه كنار نهر، ايستاده و متصل به آب جارى است؛ حكم آب جارى دارد.

مسئله 39 - چشمه اى كه مثلا در زمستان مى جوشد و در تابستان از جوشش مى افتد ، فقط وقتى كه مى جوشد حكم آب جارى دارد.

مسئله 40 - در حمام هائى كه افراد از حوضچه ها استفاده مى كننند كه در برخى كشورها هم اكنون معمول است ، آب حوض حمام اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه به خزينه اى كه آب آن به اندازه كر است متصل باشد، حكم آب جارى را دارد.

مسئله 41 - آب لوله هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مى ريزد ، اگر متصل به كر باشد مثل آب جارى است .

مسئله 42 - آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى جوشد ، چنانچه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس مى شود ، اما اگر از بالا با فشار به پايين بريزد، چنانچه نجاست به پائين آن برسد بالاى آن نجس نمى شود. و اگر فشار از پائين به بالا هم باشد مثل فواره اگر به بالاى آن چيز نجسى برسد پائين آن نجس نمى شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما