صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

4 - آب باران


مسئله 43 - اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران ببارد، جائى كه باران به آن برسد پاك مى شود. و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست . البته باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مى آيد.

مسئله 44 - اگر باران به عين نجس ببارد و بجاى ديگر ترشح كند ، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد ، و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است . پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند ، چنانچه ذره هاى خون در آن باشد ، يا آنكه بو يا رنگ يا مزه خون گرفته باشد نجس مى باشد.

مسئله 45 - اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد ، تا وقتى باران به بام مى بارد، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مى ريزد پاك است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مى ريزد ، به چيز نجس رسيده است ، نجس مى باشد.

مسئله 46 - زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى شود. و اگر باران بر زمين جارى شود و در حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد، آنرا نيز پاك مى كند.

مسئله 47 - خاك نجسى كه بواسطه باران گل شود و علم به رسيدن باران به وصف اطلاق و پيش از مضاف شدن به تمام اجزاء آن حاصل شود پاك است ولى حصول علم به آن مشكل است.

مسئله 48 - هرگاه آب باران در جائى جمع شود ، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه موقعى كه باران مى آيد، چيز نجسى را در آن بشويند و آب ، بو يا رنگ يا مزه نجاست نگيرد ، آن چيز نجس پاك مى شود.

مسئله 49 - اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و در حال باريدن به زمين نجس برسد، فرش نجس نمى شود و زمين هم پاك مى گردد.

مسئله 50 - اگر آب باران يا آب ديگر در گودالى جمع شود و كمتر از كر باشد پس از قطع شدن باران به رسيدن نجاست به آن نجس مى شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما