صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5 - آب چاه


مسئله 51 - آب چاهى كه از زمين مى جوشد ، اگر چه كمتر از كر باشد چنانچه نجاست به آن برسد ، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن بواسطه نجاست تغيير نكرده پاك است ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها براى برطرف شدن برخى خصوصيات احتمالى نجس ، مقدارى كه در كتابهاى مفصل گرفته شده از آب آن بكشند.

مسئله 52 - اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آنرا تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود ، موقعى پاك مى شود كه با آبى كه از چاه مى جوشد امتزاج پيدا كند.

مسئله 53 - هنگاميكه بوسيله موتور يا تلمبه از چاه آب كشيده مى شود مادامى كه آب متصل به آب چاه مى باشد حكم آب درون چاه را دارد و با ملاقات نجس ، نجس نمى شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما