صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام آبها


مسئله 54 - آب مضاف كه معنى آن گفته شد ، چيز نجس را پاك نمى كند، وضو و غسل هم با آن باطل است .

مسئله 55 - آب مضاف اگر ذره اى نجاست به آن برسد نجس مى شود، ولى چنانچه از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد ، مقدارى كه به چيز نجس رسيده نجس و مقدارى كه بالاتر از آن است پاك مى باشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روى دست نجس بريزند، آنچه بدست رسيده نجس ، و آنچه بدست نرسيده پاك است . و همچنين اگر مثل فواره از پائين به بالا با فشار بيرون آيد پائين بواسطه نجس شدن بالا نجس نمى شود.

مسئله 56 - اگر آب مضاف و هر گونه مايع ديگر مثل لوله هاى نفت بقدرى زياد باشد كه در عرف ، نجاست يك طرف را سرايت بطرف ديگر ندهند پيش از امتزاج و بهم خوردن ، فورا طرف ديگر نجس نمى شود گر چه احتياط خوب است .

مسئله 57 - اگر آب مضاف نجس طورى با آب كر يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك مى شود.

مسئله 58 - آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده يا نه ، مثل آب مطلق است ، يعنى چيز نجس را پاك مى كند ، وضو و غسل هم با آن صحيح است و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه مثل آب مضاف است ، يعنى چيز نجس را پاك نمى كند ، وضو و غسل هم با آن باطل است .

مسئله 59 - آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلا مطلق يا مضاف بوده نجاست را پاك نمى كند ، وضو و غسل هم با آن باطل است ولى اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن نمى شود.

مسئله 60 - آبى كه عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آنرا تغيير دهد، اگر چه كر يا جارى باشد نجس مى شود. ولى اگر بو يا رنگ يا مزه آب بواسطه نجاستى كه بيرون آب است عوض شود مثلا مردارى كه پهلوى آب است بوى آنرا تغيير دهد نجس نمى شود.

مسئله 61 - آبى كه عين نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آنرا تغيير داده ، چنانچه به كر يا جارى متصل شود، يا باران بر آن ببارد ، يا باد باران را در آن بريزد ، يا آب باران از ناودان در حال باريدن در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود پاك مى شود . ولى بايد آب كر يا جارى يا باران در حال باريدن با آن مخلوط گردد.

مسئله 62 - اگر چيز نجسى را در كر يا جارى آب بكشند ، آبى كه بعد از بيرون آوردن ، از آن مى ريزد پاك است .

مسئله 63 - آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه محكوم به طهارت است و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه محكوم به نجاست است .

مسئله 64 - نيم خورده سگ و خوك و كافر ، نجس و خوردن آن حرام است و نيم خورده حيوانات حرام گوشت ديگر ، پاك ولى خوردن آن مكروه مى باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما