صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام تخلى (بول و غائط كردن )


مسئله 65 - واجب است انسان وقت تخلى و مواقع ديگر ، عورت خو د را از كسانى كه مكلفند؛اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند ، و همچنين از ديوانه مميز و بچه هاى مميز كه خوب و بد را مى فهمند بپوشاند. ولى زن و شوهر لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.

مسئله 66 - لازم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشانند و اگر مثلا با دست هم آنرا بپوشاند كافى است .

مسئله 67 - موقع تخلى بايد طرف جلوى بدن يعنى شكم و سينه و زانوها رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله 68 - اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند كفايت نمى كند. و اگر جلوى بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد احتياط واجب آن است كه عورت را نيز رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.

مسئله 69 - احتياط مستحب آن است كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء كه احكام آن بعدا گفته مى شود، و نيز موقع تطهير مخرج بول و غائط ، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

مسئله 70 - اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند ، و يا هر جهت ديگر مجبور شود رو به قبله يا پشت قبله بنشيند اشكال ندارد ولى اگر بتواند خود را هر چند مختصر بگرداند لازم است .

مسئله 71 - احتياط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند ، جلوگيرى از او واجب نيست .

مسئله 72 - در چهار جا تخلى حرام است : اول در كوچه هاى بن بست ، در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند، بلكه بنابر احتياط واجب در راههاى عمومى نيز جايز نيست . دوم در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده است . سوم در جائى كه براى عده مخصوصى وقف شده است مثل بعضى از مدرسه ها چهارم روى قبر مومنين در صورتى كه بى احترامى به آنان باشد و همچنين هر موردى كه هتك مقدسات مذهبى يا هتك مقام مومنين باشد.

مسئله 73 - در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مى شود . اول آنكه با غائط نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد. دوم آنكه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد سوم آنكه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد و در غير اين سه صورت مى شود مخرج را با آب شست و يا به دستورى كه بعدا گفته مى شود با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد اگر چه شستن با آب بهتر است .

مسئله 74 - مخرج بول با غير آب پاك نمى شود. با آب لوله كشى شهرى و در كر و جارى اگر يك مرتبه بشويند كافى است ولى با آب قليل بنابر احتياط بايد دو مرتبه شست و براى هر مرتبه مقدارى كه بر رطوبت محل غلبه كرده آنرا ببرد كافى است ، كسانى هم كه بولشان از غير مجراى طبيعى مى آيد نيز دو مرتبه بشويند و زنها با مردها در اين جهت فرقى ندارند.

مسئله 75 - اگر مخرج غائط را با آب بشويند ، بادشى چيزى از غائط در محل نماند. ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذره اى از غائط در آن نماند دو باره شستن لازم نيست .

مسئله 76 - با سنگو كلوخ و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند مى شود مخرج غائط را تطهير كرد و چنانچه رطوبت كمى داشته باشند كه به مخرج نرسد اشكال ندارد، و بهتر است از سه دفعه كمتر نباشد اگر چه اقوى آن است كه پاك مى شود اگر به يك مرتبه يا دو مرتبه مخرج پاكيزه شود و منظور از طهارت در اين مسئله عدم حكم به نجاست است يعنى براى نماز اشكال ندارد و موجب نجاست چيزى كه به محل مى رسد نمى شود.

مسئله 77 - احتياط مستحب آن است كه سنگم يا پارچه اى كه غائط را با آن برطرف مى كنند، سه قطعه باشد گرچه با يكى هم پاك مى شود اگر همه غائط را ببرد ولى اگر با سه قطعه هم بر طرف نشود، بايد بقدرى قطعات را اضافه نمايند تا مخرج كاملا پاكيزه شود، ولى باقى ماندن ذرات كوچكى كه ديده نمى شود و نيزه لزوجت محل اشكال ندارد.

مسئله 78 - براى از بين بردن غائط با غير آب چيز مخصوصى شرط نيست بلكه هر جسم پاك غير مايع كه عين نجس را ببرد كافى است ، سنگ يا پارچه يا دستمال كاغذى و غيره فرق نمى كند ولى پاك كردن با چيزهايى كه احترام آنها لازم است مانند كاغذى كه اسم خدا و پيغمبران بر آن نوشته شده معصيت و حرام است و پاك شدن مخرج با استنجاء و سرگين حيوانات و استخوان هم محل اشكال است يعنى نماز خواندن با آن اشكال دارد.

مسئله 79 - اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه ، اگر چه هميشه بعد از بول يا غائط فورا تطهير مى كرده ، احتياط واجب آن است كه تطهير نمايد.

مسئله 80 - اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز ، مخرج را تطهير كرده يا نه ، اگر يقين به بى التفاتى خود در وقت استنجاء ندارد نمازى كه خوانده صحيح است ، ولى براى نمازهاى بعد بايد تطهير كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما