صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

استبراء


مسئله 81 - استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى دهند ، براى آنكه مطمئن شوند بول در مجرى نمانده است . و آن اقسامى دارد و بهتر اين است كه بعد از قطع شدن بول ، اگر مخرج غائط نجس شده ، اول آنرا تطهير كنند ، بعد سه دفعه با انگشت از مخرج غائط تا بيخ آلت با كمى فشار بكشند و بعد يك انگشت را روى آلت و انگشت ديگر را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

مسئله 82 - آبى كه گاهى از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مى شود و به آن مذى مى گويند پاك است . و نيز آبى كه گاهى بعد از منى بيرون مى آيد و به آن وذى گفته مى شود ، اگر ظاهر محل تطهير شده باشد ، پاك است و آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مى آيد و به آن ودى مى گويند ، اگر بول به آن نرسيده باشد ، پاك است . و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود ، و شك كند كه بول است يا يكى از اينها ، پاك مى باشد و اگر استبراء نكرده باشد و در اثر ملاعبه و مانند آن رطوبتى خارج شود كه مى داند يكى از اين رطوبتهاى پاك است ولى احتمال بدهد كه چيزى از بول هم همراه آن بيرون آمده باشد حكم پاكى دارد و وضوء او هم باطل نمى شود.

مسئله 83 - اگر انسان شك كند استبراء كرده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند از رطوبتهاى پاك است يا نه ، نجس مى باشد و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مى شود. ولى اگر شك كند استبرائى كه كرده درست بوده يا نه و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه ، پاك مى باشد ؛ وضو را هم باطل نمى كند.

مسئله 84 - كسى كه استبراء نكرده اگر بواسطه آنكه مدتى از بول كردن او گذشته و يا به جهت ديگر ، يقين يا اطمينان حاصل كند كه بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند پاك است يا نه ، آن رطوبت پاك مى باشد ، وضو را هم باطل نمى كند.

مسئله 85 - اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد ، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول است يا منى ، واجب است احتياطا غسل كند ، وضو هم بگيرد. ولى اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو كافى است .

مسئله 86 - براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند و شك كند پاك است يا نه ، پاك مى باشد ، وضو و غسل او را هم باطل نمى كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما