صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مستحبات و مكروهات تخلى


مسئله 87 - مستحب است در موقع تخلى جائى بنشيند كه كسى او را نبيند و موقع وارد شدن به مكان تخلى ، اول پاى چپ و موقع بيرون آمدن ، اول پاى راست را بگذارد . و همچنين مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد.

مسئله 88 - نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى مكروه است ولى اگر عورت خود را بوسيله اى بپوشانده مكروه نيست . و نيز در موقع تخلى نشستن روبروى باد و در جاده و خيابان و كوچه و درب خانه (اگر متعلق حق ديگران نباشد وگرنه جايز نيست به تفصيلى كه گذشت ) و زير درختى كه ميوه مى دهد و همينطور چير خوردن در حال تخلى و توقف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مى باشد و همچنين است حرف زدن در حال تخلى ، ولى اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد مكروه نيست .

مسئله 89 - ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب راكد مكروه است .

مسئله 90 - خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است . و اگر براى بدن ضرر مهمى داشته باشد حرام است .

مسئله 91 - مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى ، بول كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما