صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

4 - مردار


مسئله 97 -مردار انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مرده باشد يا به غير دستورى كه در شرع معين شده آنرا كشته باشند ولى مثلا ماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بميرد پاك است - اگر در بيرون آب بميرد كه حلال مى باشد-

مسئله 98 - چيزهائى از مردار مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان كه روح حيوانى ندارد _ گر چه حيات دارد - پاك است .

مسئله 99 - اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه روح دارد جدا كنند نجس است .

مسئله 100 - پوستهاى مختصر لب و جاهاى ديگر بدن كه موقع افتاد نشان رسيده ، اگر چه آنها را بكنند پاك است . ولى بنابر احتياط واجب بايد از پوستى كه موقع افتادنش نرسيده و آنرا با فشار كنده اند اجتناب نمود.

مسئله 101 - تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مى آيد ، اگر پوست روى آن سفت شده باشد ، پاك است ولى ظاهر آنرا بايد آب كشيد.

مسئله 102 -اگر بره و بزغاله پيش از آنكه علفخوار شوند بميرند؛ پنير مايه اى كه در شيردان آنها مى باشد ، پاك است . ولى ظاهر آنرا بايد آب كشيد.

مسئله 103 - دواهاى روان و عطر و روغن و واكس و صابون و امثال اينها كه از خارج مى آورند، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد ، پاك است .

مسئله 104 - گوشت و پيه و چرمى كه در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود پاك است و اگر از دست كافر گرفته شود بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب شود مگر آنكه بدانيم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار كفار از دست كفار بگيرند نجس است مگر آنكه بدانيم از بلاد اسلام بوده و اگر يكى از اينها در بازار كفار در دست مسلمان باشد احتياط واجب اجتناب از آن است مگر آنكه مسلمان با آن معامله طهارت كند و احتمال داده شود كه طهارت آنرا بدست آورده كه در اينصورت پاك است . و همينطور اگر از مسلمان در بازار اسلام بگيريم كه مى دانيم او از بازار كفر آورده و احتمال بدهيم كه تحقيق از ذبح او كرده باشد كه بطور اسلامى باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما