صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5- خون


مسئله 105 - خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد _ يعنى حيوانى كه اگر رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مى كند _ نجس است ، پس خون حيوانى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارد پاك مى باشد.

مسئله 106 - اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى كه در شرع معين شده ؛ بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد خونى كه در بدنش مى ماند پاك است ، ولى اگر به علت نفس كشيدن يا بواسطه اينكه سر حيوان در جاى بلندى بوده ، خون به بدن حيوان برگردد، آن خون نجس است و احتياط مستحب اجتناب از خون باقيمانده در اجزاء حرام حيوان حلال گوشت است . گر چه اقوى طهارت است .

مسئله 107 - خوب است از تخم مرغى كه ذره اى خون در آن است اجتناب كرد. گرچه اقوى طهارت است ولى احتياطا از خوردن خون مزبور حتى پس از هم زدن و استهلاك اجتناب شود. ولى اگر خون در زرده باشد تا پوست نازك روى آن پاره نشده سفيده آن پاك و حلال مى باشد .

مسئله 108 - خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مى شود، نجس است و شير را نجس مى كند.

مسئله 109 - خونى كه از لاى دندانها مى آيد ، اگر بواسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود ، پاك است ، ولى بهتر آن است كه آنرا فرو نبرند.

مسئله 110 - خونى كه بواسطه كوبيده شدن ، زير ناخن يا زير پوست مى ميرد ، اگر طورى استحاله شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك است گر چه اين فرض بعيد است ، و اگر به آن خون بگويند در صورتى كه پوست يا ناخن سوراخ شود و خون ظاهر شود نجس است و در اين صورت اگر مشقت ندارد بايد براى وضو و غسل آنرا برطرف سازند و اگر مشقت دارد بايد اطراف آنرا بطورى كه نجاست زياد نشود بشويند و پارچه يا چيزى مثل پارچه بر آن بگذارند و روى پارچه دست تر بكشند و احتياطا تيمم هم بكنند. ولى اگر خون ظاهر نشده باشد گر چه از طريق سوراخ ، آب به او برسد اشكال ندارد و وضوء و غسل هم صحيح است .

مسئله 111 - اگر انسان نداند كه خون ، زير پوست مرده يا گوشت بواسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده ، پاك است .

مسئله 112 - اگر مقوع جوشيدن غذا ذره اى خون در آن بيفتد ، تمام غذا و ظرف آن نجس مى شود. و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست .

مسئله 113 - زردابه اى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مى شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است ، پاك مى باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما