صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

9 - شراب


مسئله 126 - شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى كند ، چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است ، و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان شود پاك است گر چه استعمال آنها حرام است .

مسئله 127 - الكل صنعتى كه براى رنگ كردن چوب و غير آن بكار مى برند، اگر انسان نداند كه مست كننده است و يا نداند كه آنرا ابتدا از چيز مست كننده روان درست كرده اند ، پاك است ، و همچنين الكل طبى . اساسا الكل بخودى خود و بدون علاج ، سميت داشته قابل شرب نمى باشد و از نظر فقهى جزء مسكرات حساب نمى شود و پاك مى باشد چه طبى و چه صنعتى . ولى اگر با آميختن با چيزهاى ديگر ، قابل شرب به عنوان مسكر شود بنابر احتياط واجب اجتناب لازم است .

مسئله 128 - اگر انگور و آب انگور به خودى خود ، يا بواسطه پختن جوش بيايد پاك است ولى خوردن آن حرام است ، آنگاه آنچه به آتش جوش آمده اگر به آتش هم دو ثلث آن كم شود حلال مى شود و آنچه به غير آتش جوش آمده فقط به سركه شدن حلال مى شود . و اگر در جوش آمدن دانه انگور و يا آب آن شك شود پاك و حلال است .

مسئله 129 - خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر جوش بيايند پاك و خوردن آنها حلال است . اگر چه احتياط استحبابى آن است كه از آنها اجتناب كنند . و همينطور در انگور و آب انگور از نظر نجاست احتياط استحبابى اجتناب است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما