صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اسباب سرايت نجاست


مسئله 140 - اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها بطورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى برسد چيز پاك نجس مى شود و اگر ترى بقدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد، چيزى كه پاك بوده نجس نمى شود.

مسئله 141 - اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه ، آن چيز پاك نجس نمى شود.

مسئله 142 - دو چيزى كه انسان نمى داند كدام پاك و كدام نجس است ، اگر چيز پاكى با رطوبت به يكى از آنها برسد نجس نمى شود مگر اينكه بدانيم آنچه مورد ملاقات واقع شده قبلا نجس بوده و ندانيم پاك شده يا خير و همينطور اگر ابتدا ملاقات حاصل شود و بعدا بفهميم يكى از آن دو چيز نجس بوده است ، بايد از هر سه اجتناب كرد.

مسئله 143 - زمين و پارچه و مانند اينها از اجسام غير مايع اگر رطوبت داشته باشد هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مى شود و جاهاى ديگر آن پاك است و همچنين است ميوه جات غير مايع چون خيار و خربزه و مانند اينها مگر اينكه آب داخل ميوه جريان پيدا كند.

مسئله 144 - هرگاه شيره و روغن و مانند اينها روان باشد همينكه يك نقطه از آن نجس شد ، تمام آن نجس مى شود. ولى اگر روان نباشد فقط جائى كه نجاست به آن رسيده نجس مى باشد. پس اگر مثلا فضله موش در آن بيفتد جائى كه فضله افتاده نجس و بقيه ، پاك است .

مسئله 145 - اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده ، چيز پاك نجس مى شود و اگر نداند پاك است حتى اگر بداند حيوان رطوبت مسرى داشته است .

مسئله 146 - اگر جائى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا بجاى ديگر برود ، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مى شود.

مسئله 147 - اخلاطى كه از بينى يا گلو مى آيد ، اگر خون داشته باشد ، جائى كه خود دارد نجس و بقيه آن پاك است . پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد، مقدارى را كه انسان يقين دارد جاى نجس اخلاط به آن رسيده ، نجس است و محلى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه ، پاك مى باشد.

مسئله 148 - اگر آفتابه اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند در حالى كه آب از آن بيرون مى آيد ، اگر سوراخ آفتابه متصل به زمين نجس باشد بنابر احتياط واجب آب داخل آفتابه نجس مى شود همانطور كه اگر آب از آن بيرون نمى آيد و آب نجس كه در زير آن جمع شده بواسطه سوراخ متصل به آب داخل آفتابه باشد آب داخل آنهم نجس مى شود.

مسئله 149 - اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد ، در صورتى كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است ، پس اگر سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود و بعد از بيرون آمدن ، به نجاست آلوده نباشد نجس نيست و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما