صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

4 - استحاله


مسئله 211 - اگر چيز نجس تحول پيدا كرده بطورى عوض شود كه به صورت چيز ديگر پاكى در آيد پاك مى شود؛ و مى گويند استحاله شده است . مثل آنكه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد ؛ يا سگ در نمكزار يا برف و يخ فرو رود و نمك يا برف و يخ شود ، ولى اگر جنس آن عوض نشود - مثل آنكه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند - پاك نمى شود.

مسئله 212 - كوزه گلى و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده و هم چنين ذغال چوب نجس ، نجس است .

مسئله 213 - چيز نجسى كه معلوم نيست اسحاله شده يا نه ، نجس است .

مسئله 214 - اگر شراب بخودى خود يا بواسطه آنكه چيزى _ مثل سركه و نمك - در آن ريخته اند سركه شود ؛ پاك مى گردد.

مسئله 215 - شرابى كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند ؛ يا نجاست ديگرى به آن برسد ، به سركه شدن پاك نمى شود.

مسئله 216 - سركه اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست كنند نجس است .

مسئله 217 - مخلوط شدن پوشال ريز انگور يا خرما هنگام سركه ريختن ضررى به پاكى به وسيله استحاله نمى زند بلكه ريختن جيزهائى چون بادمجان و خيار پيش از اينكه خرما و انگور و كشمش سركه شوند نيز ضررى ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما