صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5 - كم شدن دو سوم آب انگور


مسئله 218 - آب انگورى كه به آتش جوش آمده اگر آنقدر بجوشد كه ثلثان شود - يعنى : دو قسمت آن كم شود و يك قسمت آن بماند _ پاك مى شود . يعنى احتياط استحبابى نجاست كه قبلا گفتيم برطرف مى شود. ولى اگر بخودى خود جوش بيايد فقط با سركه شدن پاك مى شود . - البته بنا بر قول نجاست .

مسئله 219 - اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود ، چنانچه باقيمانده آن جوش بيايد خوردن آن حرام است .

مسئله 220 - خوردن انگورى كه معلوم نيست چوش آمده يا نه حلال است ولى اگر با آتش جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو قسمت آن با آتش كم شده ، حلال نمى شود . و اگر بخودى خود جوش آيد تا سركه نشود حلال نمى شود.

مسئله 221 - اگر مثلا در يك خوشه غوره يك دانه يا دو دانه انگور باشد چنانچه به آبى كه از آن خوشه گرفته مى شود ، آب غوره بگويند و اثرى از شيرينى انگور در آن نباشد و بجوشد پاك و خوردن آن حلال است.

مسئله 222 - اگر يك دانه انگور در چيزى كه با آتش مى جوشد بيفتد و بجوشد و در آن مستهلك شود ، باحتياط واجب بايد بقدرى بجوشد كه دو سوم آب همان يكدانه انگور كم شود تا حلال گردد.

مسئله 223 - اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند ، و رعايت احتياط را بنمايند بايد كفگيرى را كه در ديگ جوش آمده زده اند در ديگى كه جوش نيامده نزنند و اگر همه جوش آمده باشد بايد كفگير ديگى را كه ثلثان نشده ، در ديگى كه ثلثان شده نزنند.

مسئله 224 - چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور ، اگر جوش بيايد خوردن آن حلال است .

مسئله 225 - گفتيم كه انگور و آب آن با جوشيدن نجس نمى شود ولى اگر از طريق معتبرى فهميديم كه حالت مست كننده دارد نجس ميباشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما