صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

6 - انتقال 6 - انتقال


مسئله 226 - اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد - يعنى : حيوانى كه وقتى رگ آنرا ببرند خون از آن جستن مى كند - به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى گردد و اين را انتقال گويند. ولى خونى كه زالو از انسان ميمكد - چون خون زالو به آن گفته نمى شود و مى گويند خون انسان است - نجس مى باشد.

مسئله 227 - اگر كسى پشه اى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خون پشه مى باشد ، پاك است و همچنين است اگر بداند از او مكيده ولى جزو بدن پشه حساب شود ، اما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه بقدرى كم باشد - كه بگويند خون انسان است - آن خون نجس مى باشد و اگر بداند كه آن خون را از انسان مكيده و شك كند كه جزء بدن پشه شده يا نه ، احتياط واجب اجتناب از آن است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما