صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

8 - تبعيت


مسئله 232 - تبعيت آن است كه چيز نجسى بواسطه پاك شدن چيز نجس ديگر پاك شود.

مسئله 233 - اگر شراب سركه شود ، ظرف آن هم تا جائيكه شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسيده پاك مى شود. و پارچه و چيزى هم كه معمولا روى آن مى گذراند اگر به آن رطوبت نجس شود ، پاك مى گردد ولى اگر برخلاف معمول پشت ظرف به آن شراب آلوده شود احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند. مگر اينكه در اثر سر رفتن هنگام جوشيدن به پشت ظرف ريخته باشد كه در اينصورت به تبعيت پاك مى شود.

مسئله 233 - ظرفى كه آب انگور در آن جوش مى آيد و چيزهايى كه مانند كفگير براى پختن آب انگور بكار مى رود- بنابر قول به نجاست آب انگور جوشان - بعد از كم شدن دو قسمت آب انگور پاك مى شود.

مسئله 234 - تخته يا سنگى كه روى آن ميت را غسل مى دهند و پارچه اى كه با آن عورت ميت را مى پوشانند و دست كسى كه او را غسل مى دهد و كيسه و صابون كار بعد از تمام شدن غسل ، پاك مى شود.

مسئله 235 - كسى كه چيزى را با دست خود آب مى كشد بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم پاك مى شود.

مسئله 236 - اگر لباس و مانند آنرا با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ريخته اند جدا شود آبى كه در آن مى ماند پاك است .

مسئله 237 - ظرف نجس را كه با آب قليل آب مى كشند ، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته اند ، آب كمى كه در آن مى ماند پاك است .

مسئله 238 - فرزند نا بالغ كافر پس از اسلام آوردن پدر به تبع پدر پاك ميشود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما