صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

10 - استبراء حيوان نجاستخوار


مسئله 243 - بطورى كه گذشت بنا باحتياط واجب بول و غائط حيوانى كه بخوردن نجاست انسان عادت كرده ، نجس است و اگر بخواهند قطعا پاك شود، بايد آنرا استبراء كنند - يعنى تا مدتى كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند ، نگذارند نجاست بخورد و خوراك پاك به آن بدهند - و بنابر احتياط مستحب بايد شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را سى روز و گوسفند را ده روز و مرغابى را هفت يا پنج روز و مرغ خانگى را سه روز ؛ از خوردن نجاست جلوگيرى كنند و غذاى پاك به آنها بدهند و اگر بعد از اين مدت باز هم عرفا با توجه به مدت استبراء نجاستخوار به آنها گفته شود بنا باحتياط واجب تا مدتى كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آنها نگويند آنها را از خوردن نجاست جلوگيرى نمايند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما