صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

وضوي ارتماسي‏


مسئله 284 - وضوي ارتماسي آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد يا پس از فرو بردن در آب به قصد وضو بيرون آورد و اگر موقعي كه دستها را در آب فرو مي‏برد نيّت وضو كند و تا وقتي كه آنها را از آب بيرون مي‏آورد و ريزش آب تمام مي‏شود به قصد وضو باشد نيز وضوي او صحيح است و نيز اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند و تا وقتي كه ريزش آب تمام مي‏شود به قصد وضو باشد وضوي او صحيح مي‏باشد.

مسئله 285 - در وضوي ارتماسي هم بايد صورت و دستها از بالا به پائين شسته شود، پس اگر وقتي كه صورت و دستها را در آب فرو مي‏برد قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بيرون آوردن از آب قصد وضو كند، بايد صورت را از طرف پيشاني و دستها را از طرف آرنج بيرون آورد.

مسئله 286 - اگر وضوي بعضي از اعضاء را ارتماسي و بعضي را غير ارتماسي انجام دهد اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما