صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

غسلهاي واجب‏


غسلهاي واجب هفت است: اوّل - غسل جنابت. دوّم - غسل حيض. سوّم - غسل نفاس. چهارم - غسل استحاضه. پنجم - غسل مس ميّت. ششم - غسل ميّت. هفتم - غسليكه بواسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما