صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اعمالي كه بر جنب مكروه است‏


مسئله 378 - نه عمل بر جنب مكروه است: اوّل و دوّم - خوردن و آشاميدن، ولي اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست. سوّم - خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره‏هائي كه سجده واجب ندارد. چهارم - رساندن جائي از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاي قرآن. پنجم - همراه داشتن قرآن. ششم - خوابيدن. ولي اگر وضو بگيرد يا بواسطه نداشتن آب، تيمّم بدل از غسل كند مكروه نيست. هفتم - خضاب كردن بحنا و مانند آن. هشتم - ماليدن روغن به بدن. نهم - جماع كردن، بعد از آنكه محتلم شده يعني در خواب از او مني بيرون آمده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما