صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

غسل ترتيبي‏


انواع غسل :     1- ترتیبی                           2- ارتماسی

مسئله 382 - در غسل ترتيبي بايد به نيّت غسل، اوّل سر و گردن؛ بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد. و اگر عمدا يا از روي فراموشي يا بواسطه ندانستن مسئله، به اين ترتيب عمل نكند، غسل او باطل است.

مسئله 383 - نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود در كر و جاري و زير دوش و مانند اينها هم كه آب همه جارا ميگيرد با نيت و قصد معين ميكند.

مسئله 384 - براي آنكه يقين كند هر سه قسمت - يعني: سر و گردن و طرف راست و طرف چپ - را كاملا غسل داده، بايد هر قسمتي را كه ميشويد مقداري از قسمتهاي ديگر را هم با آن قسمت بشويد. بلكه احتياط آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن، بشويد.

مسئله 385 - اگر بعد از غسل بفهمد جائي از بدن را نشسته و نداند كجاي بدن است بايد دوباره غسل كند.

مسئله 386 - اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافي است. و اگر از طرف راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار؛ دوباره طرف چپ را بشويد. و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد.

مسئله 387 - اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقداري از طرف چپ شك كند؛ شستن همان مقدار كافي است، ولي اگر در شستن مقداري از طرف راست يا سر و گردن شك كند، اعتنا نكند چنانكه اگر بعد از تمام شدن طرف چپ شك كند كه يكي از اعضاي سابق يا مقداري از آن را شسته يا نه، به آن شك اعتنا نكند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما