صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

غسل ارتماسي‏


مسئله 388 - در غسل ارتماسي بهتر است كه آب در يك آن تمام بدن را بگيرد، پس اگر به نيّت غسل ارتماسي در آب فرو رود، چنانچه پاي او روي زمين باشد، بايد از زمين بلند كند. ولي اگر فرو رفتن تدريجي در آب را به نيّت غسل انجام دهد نيز صحيح مي‏باشد بنابراين اگر هنگام فرو رفتن باقي بدن كف پا روي زمين باشد اشكال ندارد.

مسئله 389 - در غسل ارتماسي لازم نيست موقعي نيّت كند كه مقداري از بدن بيرون آب باشد بلكه اگر در حالي كه تمام بدن زير آب باشد، نيّت كند و بدن را حركت دهد، كافي است.

مسئله 390 - اگر بعد از غسل ارتماسي بفهمد به مقداري از بدن آب نرسيده چه جاي آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند.

مسئله 391 - اگر براي غسل ترتيبي وقت ندارد ولي براي ارتماسي وقت دارد، بايد غسل ارتماسي كند.

مسئله 392 - كسي كه روزه واجب گرفته يا براي حج يا عمره احرام بسته نبايد غسل ارتماسي كند و اگر عمدا انجام داد بنا باحتياط مستحب حكم به بطلان مي‏شود اقوي صحت غسل ميباشد ولي اگر از روي فراموشي غسل ارتماسي كند صحيح است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما