صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام غسل كردن‏


مسئله 393 - در غسل ارتماسي بايد تمام بدن پاك باشد ولي در غسل ترتيبي پاك بودن تمام بدن لازم نيست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتي را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافي است.

مسئله 394 - گذشت كه عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر قول به نجاست آن كسي كه از حرام جنب شده و اگر بخواهد با آب گرم غسل كند عرق مي‏كند، بايد با آب سرد غسل كند و اگر آب سرد پيدا نكند يا براي او ضرر داشته باشد، بايد بعد از انكه تمام بدن زير آب گرم رفت نيت غسل ترتيبي كند و به نيت سرو گردن بدن را حركت دهد بعد يك مرتبه به نيت طرف راست و مرتبه ديگر به نيت طرف چپ ، بدن را حركت دهد ، غسل او صحيح است . بهتر است بنابر قول به نجاست ، غسل نمايد .

مسئله 395 - اگر در غسل به اندازه سر موئي از بدن نشسته بماند، غسل باطل است ولي شستن جاهائي از بدن كه ديده نمي‏شود، مثل توي گوش و بيني واجب نيست.

مسئله 396 - جائي را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن، بنابر احتياط واجب بايد بشويد.

مسئله 397 - اگر سوراخ جاي گوشواره و مانند آن به قدري گشاد باشد كه داخل آن ديده شود، بايد آن را شست و اگر ديده نشود، شستن داخل آن لازم نيست.

مسئله 398 - چيزي را كه مانع رسيدن آب به بدن است، بايد برطرف كند و اگر پيش از آنكه يقين كند، برطرف شده غسل نمايد، غسل او باطل است.

مسئله 399 - اگر موقع غسل شك كند، چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه؛ بايد وارسي كند تا مطمئن شود كه مانعي نيست.

مسئله 400 - در غسل بايد، موهاي كوتاهي را كه جزء بدن حساب مي‏شود، بشويد و شستن موهاي بلند واجب نيست، بلكه اگر آب را طوري به پوست برساند كه آنها تر نشود، غسل صحيح است ولي اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممكن نباشد، بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.

مسئله 401 - تمام شرطهائي كه براي صحيح بودن وضو گفته شد. مثل: پاك بودن آب و غصبي نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط است، ولي در غسل لازم نيست بدن را از بالا به پائين بشويد و نيز در غسل ترتيبي لازم نيست؛ بعد از شستن هر قسمت، فورا قسمت ديگر را بشويد بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداري صبر كند و بعد طرف راست را بشويد و بعد از مدتي طرف چپ را بشويد اشكال ندارد ولي كسي كه نمي‏تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوداري كند اگر در تمام وقت نماز فقط باندازه‏اي كه غسل كند و نماز بخواند بول و غائط از او بيرون نمي‏آيد، بايد هر قسمت را فورا بعد از قسمت ديگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. و همچنين است حكم مستحاضه كه بعدا گفته مي‏شود.

مسئله 402 - كسي كه قصد دارد پول حمامي را ندهد يا بدون اينكه بداند حمامي راضي است، بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد حمامي را راضي كند، غسل او باطل است مگر اينكه از راضي نبودن حمامي غافل باشد و قربة الي الله غسل كند كه در اين صورت غسل صحيح است و ضامن اجرة المثل است.

مسئله 403 - اگر حمامي راضي باشد كه پول حمام نسيه بماند ولي كسي كه غسل مي‏كند، قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد، يا از مال حرام بدهد، غسل او اشكال دارد مگر اينكه بداند، حمامي با اين وصف هم راضي به غسل هست يا با غفلت از راضي بودن حمامي غسل كند كه در هر دو صورت غسل صحيح است.

مسئله 404 - اگر بخواهد، پول حرام يا پولي كه خمس آنرا نداده، به حمامي بدهد غسل او باطل است ولي اگر يقين دارد كه حمامي با اين وصف راضي به غسل است يا با غفلت از رضايت حمامي غسل كند، غسلش صحيح است.

مسئله 405 - اگر كسي در موقع غسل بيش از حدّ متعارف آب مصرف نمايد و شك داشته باشد كه آيا حمامي راضي است يا نه؛ غسل او باطل است مگر اينكه پيش از غسل از حمامي اذن بگيرد.

مسئله 406 - اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند ولي اگر بعد از غسل شك كند، كه غسل او درست بوده يا نه، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

مسئله 407 - اگر در بين غسل، حدث اصغر از او سر بزند مثلا بول كند، غسلش باطل نمي‏شود و مي‏تواند كه غسل را تمام نمايد و بعد، وضو بگيرد، و بهتر آن است كه غسل را احتياطا از سر بگيرد به قصد ما في الذمه ، او است از اتمام يا اعاده لكن وضو بعد از غسل در اين صورت وضو هم واجب است.

مسئله 408 - اگر به خيال اينكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد، براي خصوص آن نماز غسل كند گرچه معلوم شود كه باندازه غسل وقت نداشته، غسل او صحيح است.

مسئله 409 - كسي كه جنب شده اگر شك كند غسل كرده يا نه، نمازهائي را كه خوانده صحيح است ولي براي نمازهاي بعد، بايد غسل كند.

مسئله 410 - كسي كه چند غسل بر او واجب است، مي‏تواند به نيّت همه آنها يك غسل بجا آورد، يا آنها را جدا جدا انجام دهد ولي اگر در بين آنها؛ غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل كند؛ غسلهاي ديگر ساقط مي‏شود ولي بهتر بلكه احتياط واجب است كه هر چند باجمال آنها را نيّت كند مثل اينكه در نظر بگيرد براي جنابت و هر غسل واجب يا مستحبّ ديگري كه بعهده‏اش باشد.

مسئله 411 - اگر بر جائي از بدن؛ آيه قرآن يا اسم خداوند متعال، نوشته شده باشد؛ بنابر احتياط واجب - اگر ممكن است - بايد آنرا از بين ببرد؛ و اگر ممكن نيست بايد وضو و غسل را ارتماسي انجام دهد؛ و چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبي بجا آورد؛ بايد آب را طوري به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسد.

مسئله 412 - كسي كه غسل جنابت كرده، نبايد براي نماز وضو بگيرد ولي با غسلهاي ديگر باحتياط واجب نمي‏شود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما