صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2- صاحب عادت وقتيّه و عدديّه‏


مسئله 500 - زناني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارند سه دسته‏اند:
اوّل - زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون حيض ببيند، و در وقت معيّن هم پاك شود، مثلا دو ماه پشت سر هم، از روز اوّل ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود، كه عادت حيض اين زن از اوّل ماه تا هفتم است.
دوّم - زني كه از خون پاك نمي‏شود ولي دو ماه پشت سر هم، چند روز معيّن - مثلا از اوّل ماه تا هشتم - خوني كه مي‏بيند، نشانه‏هاي حيض را دارد - يعني غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مي‏آيد - و بقيّه نشانه‏هاي استحاضه را دارد، كه عادت او از اوّل ماه تا هشتم مي‏شود.
سوّم - زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون حيض ببيند، و بعد از سه روز يا بيشتر كه خون ديد، يك روز يا بيشتر پاك شود، و دوباره خون ببيند و در هر دو ماه، تمام روزهايي كه خون ديده، با روزهايي كه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود، و د رهر دو ماه همه روزهايي كه خون ديده و آنها كه در وسط پاك بوده، روي هم يك اندازه باشد، هر چند روزهايي كه در وسط پاك بوده به يك اندازه نباشد، كه عادت اين زن مجموع روزهاي خون و پاكي وسط در هر ماه مي‏باشد.

مسئله 501 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر، يا دو سه روز عقب‏تر خون ببيند، بطوري كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته - اگر چه آن خون، نشانه‏هاي حيض را نداشته باشد - بايد به احكامي كه براي حائض گفته شد عمل كند. و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده - مثل اينكه پيش از سه روز پاك شود - بايد عبادتهايي را كه بجا نياورده، قضا نمايد.

مسئله 502 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر چند روز پيش از عادت و همه روزهاي عادت و چند روز بعد از عادت، خون ببيند، و روي هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خوني را كه در روزهاي عادت خود ديده، حيض است، و خوني كه پيش از آن و بعد از آن ديده، استحاضه مي‏باشد، و بايد عبادتهايي را كه در روزهاي پيش از عادت و بعد از عادت بجا نياورده، قضا نمايد، و اگر همه روزهاي عادت را با چند روز پيش از عادت، خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاي عادت، حيض است و خوني كه جلوتر از آن ديده، استحاضه مي‏باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده، بايد قضا نمايد، و اگر همه روزهاي عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند، و روي هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر بيشتر شود فقط روزهاي عادت، حيض و باقي استحاضه است.

مسئله 503 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز پيش از عادت، خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، روزهايي كه در عادت؛ خون ديده، با چند روز پيش از آن، كه روي هم به مقدار عادت او شود، حيض، و روزهاي اوّل را استحاضه قرار مي‏دهد و اگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز بعد از عادت، خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر بيشتر شود، بايد روزهايي كه در عادت، خون ديده با چند روز بعد از آن، كه روي هم به مقدار عادت او شود، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

مسئله 504 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد، پاك شود و دوباره خون ببيند، و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد - مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود، و دوباره پنج روز خون ببيند - چند صورت دارد:
1- آنكه تمام خوني كه دفعه اوّل ديده، يا مقداري از آن، در روزهاي عادت باشد و خون دوّم كه بعد از پاك شدن مي‏بيند، در روزهاي عادت نباشد، كه بايد همه خون اوّل را حيض، و خون دوّم را استحاضه قرار دهد.
2- آنكه خون اوّل در روزهاي عادت نباشد؛ و تمام خون دوّم يا مقداري از آن در روزهاي عادت باشد، كه بايد همه خون دوّم را حيض، و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.
3- آنكه مقداري از خون اوّل و دوّم در روزهاي عادت باشد، و خون اوّلي كه در روزهاي عادت بوده، از سه روز كمتر نباشد، و با پاكي وسط و مقداري از خون دوّم، كه آن هم در روزهاي عادت باشد، از ده روز بيشتر نباشد، كه در اين صورت، همه آنها حيض است، و مقداري از خون اوّل كه پيش از عادت بوده و مقداري از خون دوّم كه بعد از عادت بوده، استحاضه است. مثلا اگر عادتش از سوّم تا دهم ماه بوده، اگر يك ماه از اوّل تا هشتم خون ببيند، و دو روز پاك شود، و سپس تا پانزدهم خون ببيند، از سوّم تا دهم حيض است، و خون اوّل تا سوّم و همچنين دهم تا پانزدهم حكم استحاضه دارد.
4- آنكه مقداري از خون اوّل و دوّم در روزهاي عادت باشد؛ ولي هر يك از خون اوّلي و دوّمي، كه در روزهاي عادت بوده، از سه روز كمتر باشد، كه احتياط آن است كه در تمام دو خون، كارهايي را كه بر حائض حرام است، ترك كند، و كارهاي مستحاضه را بجا آورد، و در پاكي وسط نيز كارهايي را كه بر حائض حرام است، ترك كند و عبادتهاي خود را انجام دهد. ولي اظهر اين است كه مقداري از خون اوّل پيش از عادت، به آنچه از همان خون در عادت بوده اضافه شود، تا سه روز كامل شود، و اين سه روز حكم حيض دارد. و پيش از اين سه روز استحاضه است. و اگر پاكي بين دو خون، ده روز يا بيشتر است، خون دوّم هم حيض است، و اگر كمتر است آن سه روز اوّل، كه حكم حيض را دارد، تا مقداري از خون بعد كه بيش از ده روز نشود، همه‏اش حكم حيض را دارد، و اگر بيش از ده روز بشود، به مقدار عادت حيض و باقي استحاضه مي‏باشد. و اگر سه روز اوّل كه حكم حيض دارد، و پاكي وسط ده روز يا بيشتر شود، همان سه روز اوّل فقط حيض است.

مسئله 505 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبيند، و در غير آن وقت به شماره روزهاي حيضش با صفات حيض، خون ببيند؛ بايد همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت ديده، باشد چه بعد از آن.

مسئله 506 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببيند، ولي شماره روزهاي آن كمتر يا بيشتر از روزهاي عادت او باشد، و بعد از پاك شدن، دوباره به شماره روزهاي عادتي كه داشته خون ببيند، بايد آنچه را در وقت ديده، حيض قرار دهد، و اگر با اضافه زمان پاكي و مقداري از خون بعدي، از ده روز بيشتر نشود، همه‏اش حكم حيض دارد و اگر زائد بر ده روز باشد خون خارج ازعادت استحاضه مي‏شود.

مسئله 507 - زني كه عادت وقتيّه و عدديّه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خوني كه در روزهاي عادت ديده - اگر چه نشانه‏هاي حيض را نداشته باشد - حيض است، و خوني كه بعد از روزهاي عادت ديده - اگر چه نشانه‏هاي حيض را داشته باشد - استحاضه است. مثلا زني كه عادت حيض او از اوّل ماه تا هفتم است؛ اگر از اوّل تا دوازدهم خون ببيند؛ هفت روز اوّل آن، حيض و پنج روز بعد، استحاضه مي‏باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما