صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2- صاحب عادت وقتيّه


مسئله 508 - زناني كه عادت وقتيّه دارند، سه دسته‏اند:
اوّل - زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون حيض ببيند، و بعد از چند روز پاك شود، ولي شماره روزهاي آن در اين دو ماه يك اندازه نباشد؛ مثلا دو ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببيند ولي ماه اوّل روز هفتم و ماه دوّم روز هشتم از خون پاك شود، كه اين زن بايد روز اوّل ماه را، روز اوّل عادت خود قرار دهد.
دوّم - زني كه از خون پاك نمي‏شود، ولي دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، خون او نشانه‏هاي حيض را دارد، يعني غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مي‏آيد، و بقيّه آن نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهايي كه خون او نشانه حيض دارد، در اين دو ماه يك اندازه نيست. مثلا در ماه اوّل، از اوّل ماه تا هفتم و در ماه دوّم، از اوّل ماه تا هشتم، خون او نشانه‏هاي حيض و بقيه نشانه استحاضه را داشته باشد، كه اين زن هم بايد روز اوّل ماه را، روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.
سوّم - زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن، سه روز يا بيشتر، خون حيض ببيند، بعد پاك شود، و دو مرتبه خون ببيند، و تمام روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود، ولي ماه دوّم كمتر يا بيشتر از ماه اوّل باشد، مثلا در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوّم نه روز باشد، كه اين زن هم بايد روز اوّل ماه را، روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.

مسئله 509 - زني كه عادت وقتيّه دارد، اگر در وقت عادت خود، يا دو سه روز پيش از عادت، يا دو سه روز بعد از عادت، خون ببيند، بطوري كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته - اگر چه آن خون، نشانه‏هاي حيض را نداشته باشد - بايد به احكامي كه براي حائض گفته شد، عمل نمايد. و اگر بعد بفهمد حيض نبوده، مثل آنكه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهائي را كه بجا نياورده قضا نمايد.

مسئله 510 - زني كه عادت وقتيّه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را بواسطه نشانه‏هاي آن تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد - چه پدري باشند چه مادري، زنده باشند يا مرده - ولي در صورتي مي‏تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد، كه شماره روزهاي حيض همه آنان يك اندازه باشد و اگر شماره روزهاي حيض آنان يك اندازه نباشد - مثلا عادت بعضي پنج روز و عادت بعضي ديگر هفت روز باشد - نمي‏تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد؛ مگر اينكه كساني كه عادتشان با ديگران فرق دارد، بسيار كم باشند، كه در اين صورت بايد عادت غالب خويشان را حيض خود قرار دهد.

مسئله 511 - زني كه عادت وقتيّه دارد، و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مي‏دهد، بايد روزي را كه در هر ماه اوّل عادت او بوده، اوّل حيض خود قرار دهد - مثلا زني كه هر ماه، روز اوّل‏ ماه خون مي‏ديده و گاهي روز هفتم و گاهي روز هشتم پاك مي‏شده - چنانچه يك ماه، دوازده روز، خون ببيند، و عادت خويشانش هفت روز باشد؛ بايد هفت روز اوّل ماه را حيض و باقي را استحاضه قرار دهد.

مسئله 512 - زني كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، چنانچه خويش نداشته باشد، يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، بايد در هر ماه از روزي كه خون مي‏بيند، اگر روز اول خون روز اول عادت وقتي اوست - شش روز يا هفت روز را، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد. و مي‏تواند اگر تا ده روز ادامه دارد، يك ماه سه روز، و ماه دوّم ده روز را حيض قرار دهد. ولي احوط آن است كه شش روز يا هفت روز را انتخاب كند در هر ماه. و احوط آن است كه آنچه را ماه اوّل، حيض قرار داد؛ در ماههاي بعد هم همان مقدار را حيض قرار دهد. ولي اگر عادت او در روزهاي وسط يا آخر خون باشد؛ بايد شش روز يا هفت روز وسط يا آخر را كه در زمان عادت او است، حيض قرار دهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما