صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

3- صاحب عادت عدديّه‏


مسئله 513 - زناني كه عادت عدديّه دارند سه دسته‏اند:
اوّل - زني كه شماره روزهاي حيض او، در دو ماه پشت سر هم، يك اندازه باشد، ولي وقت خون ديدن او يكي نباشد، كه در اين صورت هر چند روزي كه خون ديده، عادت او مي‏شود. مثلا اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم و ماه دوّم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند، عادت او پنج روز مي‏شود.
دوّم - زني كه از خون پاك نمي‏شود، ولي دو ماه پشت سر هم، چند روز از خوني كه مي‏بيند نشانه حيض و بقيّه نشانه استحاضه را دارد، و شماره روزهايي كه خون نشانه حيض دارد، در هر دو ماه يك اندازه است؛ امّا وقت آن يكي نيست؛ كه در اين صورت هر چند روزي كه خون او نشانه حيض را دارد، عادت او مي‏شود. مثلا اگر يك ماه از اوّل تا پنجم، و ماه بعد از يازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حيض و بقيّه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاي عادت او پنج روز مي‏شود.
سوّم - زني كه دو ماه پشت سر هم، سه روز يا بيشتر، خون ببيند و يكروز يا بيشتر؛ پاك شود و دو مرتبه خون ببيند، و وقت ديدن خون، در ماه اوّل با ماه دوّم فرق داشته باشد، كه اگر تمام روزهايي كه خون ديده و روزهايي كه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود، و شماره روزهاي آن هم به يك اندازه باشد، تمام روزهايي كه بطور متفرّق خون ديده و روزهاي پاكي وسط، روي هم عادت او مي‏شود، و بهتر است كه در پاكي وسط احتياط كند به ترك آنچه بر حائض حرام است، و بجا آوردن عبادتهاي خود.

مسئله 514 - زني كه عادت عدديّه دارد، اگر بيشتر از شماره عادت خود خون ببيند، و از ده روز بيشتر شود، چنانچه همه خونهايي كه ديده، يك جور باشد، مي‏تواند شماره روزهاي عادتش را از اوّل يا وسط، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه خونهايي كه ديده، يك جور نباشد، بلكه چند روز از آن، نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهايي كه خون، نشانه حيض را دارد با شماره روزهاي عادت او يك اندازه است، بايد همان روزها را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهايي كه خون نشانه حيض دارد از روزهاي عادت او بيشتر است، باندازه روزهاي عادت را حيض، و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهايي كه خون نشانه حيض دارد، از روزهاي عادت او كمتر است، بايد آن روزها را با چند روز ديگر، كه روي هم باندازه روزهاي عادتش شود، حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما