صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

4- مضطربه‏


مسئله 515 - مضطربه - يعني زنيكه چند ماه خون ديده، ولي عادت معيّني پيدا نكرده، يا عادتش بهم خورده و عادت ديگري پيدا نكرده است - اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايي كه ديده يك جور باشد، بايد به عادت خويشان خود رجوع كند، چه عادت آنان هفت روز باشد يا كمتر يا بيشتر، و اگر خويشانش عادتي ندارند، يا در عادت مختلف باشند، بايد در هر ماه از روزي كه خون مي‏بيند، هفت روز يا شش روز را بدستوري كه در

مسئله512 گذشت حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد. و مي‏تواند اگر تا ده روز ادامه دارد، در يك ماه سه روز و در ماه دوّم ده روز را حيض قرار دهد، ولي احوط همان شش يا هفت روز است و در اين مورد و موارد مشابه به فرض كه در واقع جز اين باشد از نظر شرعي بخشوده شد اشكالي ندارد مگر اينكه يقين كند كه بايد طبق يقين خود عمل كند.

مسئله 516 - مضطربه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خوني كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز باشد، بايد بدستوري كه در مسئله قبل گفته شد رفتار نمايد. و اگر خوني كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد؛ همه آن حيض است. ولي اگر پيش از گذشتن ده روز از خوني كه نشانه حيض دارد، دوباره خوني ببيند كه آن هم نشانه حيض را داشته باشد - مثل آنكه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند - بهتر است در هر دو خون كه نشانه حيض دارد، احتياط كند به ترك آنچه بر حائض حرام است، و بجا آوردن كارهاي مستحاضه. ولي اظهر اين است كه به مقدار ده روز از ابتداء خون اوّل حيض و باقي استحاضه است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما