صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5- مبتدئه‏


مسئله 517 - مبتدئه يعني زني كه دفعه اوّل خون ديدن اوست - اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايي كه ديده يك جور باشد؛ بايد عادت خويشان خود را بطوري كه در وقتيّه گفته شد حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.

مسئله 518 - مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خوني كه نشانه حيض دارد، كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد همه آن حيض است ولي اگر پيش از گذشتن ده روز از خوني كه نشانه حيض دارد دوباره خوني ببيند كه آن هم نشانه حيض داشته باشد - مثل آنكه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند - بهتر است در هر دو خون كه نشانه حيض دارد، احتياط كند به ترك آنچه بر حائض حرام است و انجام كارهاي مستحاضه. ولي اظهر اين است كه ده روز از ابتداء خون اوّل حيض و باقي استحاضه است.

مسئله 519 - مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه حيض، و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد چنانچه خوني كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر يا از ده روز بيشتر باشد بايد عادت خويشان خود را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و اگر خويشانش عادت ندارند يا مختلف هستند بدستوري كه در

مسئله 512 گذشت، رفتار كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما