صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مسائل متفرّقه حيض‏


مسئله 521 - مبتدئه و مضطربه و ناسيه و صاحب عادت عدديّه، اگر خوني ببينند كه نشانه حيض داشته باشد، و يقين كنند كه سه روز طول مي‏كشد، بايد عبادت را ترك كنند و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده، بايد عبادتهائي را كه بجا نياورده‏اند، قضا نمايند. ولي اگر يقين نكنند كه تا سه روز طول مي‏كشد و نشانه حيض را هم نداشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد تا سه روز كارهاي استحاضه را بجا آورند و كارهايي را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و اگر پيش از سه روز پاك نشد، آن سه روز را حيض قرار مي‏دهند.

مسئله 522 - زني كه در حيض عادت دارد، چه در وقت حيض عادت داشته باشد، چه در عدد حيض، يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خوني ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاي آن، يا هم وقت و هم شماره روزهاي آن يكي باشد، عادتش برمي‏گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است، مثلا اگر از روز اوّل تا هفتم ماه خون مي‏ديده و پاك مي‏شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود، از دهم تا هفدهم عادت او مي‏شود.

مسئله 523 - مقصود از يكماه، از ابتداي خون ديدن است تا سي روز؛ نه از روز اوّل ماه تا آخرماه .

مسئله 524 - زني كه معمولا ماهي يك مرتبه خون مي‏بيند؛ اگر در يكماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه حيض را داشته باشد، چنانچه روزهائي كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد.

مسئله 525 - اگر سه روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه استحاضه را دارد، و دو باره سه روز يا بيشتر خوني با نشانه حيض ببيند؛ بايد خون اوّل و خون آخر را حيض قرار دهد.

مسئله 526 - اگر پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست، بايد براي عبادتهاي خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دو باره خون مي‏بيند، ولي اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دو باره خون مي‏بيند، لازم نيست غسل كند، و اگر يقين او طبق واقع بود تا ده روز همه‏اش حيض است.

مسئله 527 - اگر پيش از ده روز پاك شود؛ و احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد قدري پنبه داخل فرج خود نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد، اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاي خود را بجا آورد، و اگر پاك نبود هر چند مثل خونابه زرد رنگي باشد. چنانچه در حيض عادت ندارد؛ يا عادت او ده روز است، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل نمايد، و اگر آخر ده روز پاك شد، يا خون او از ده روز گذشت، آخر ده روز غسل نمايد. و چنانچه عادتش كمتر از ده روز است، در صورتي كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا آخر ده روز پاك مي‏شود، نبايد غسل كند. و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مي‏گذرد، مي‏تواند تا ده روز عبادت را ترك كند، ولي احتياط مستحب آن است كه بعد از عادت، يك روز يا دو روز عبادت را ترك كند، يا جمع كند بين ترك كارهائي كه بر حائض حرام است و انجام كارهاي مستحاضه، و بعد از دو روز تا روز دهم كارهاي استحاضه را بجا آورد، و كارهائي را كه بر حائض حرام است ترك نمايد. آن وقت اگر پيش از تمام شدن ده روز يا آخر ده روز از خون پاك شد، تمامش حيض است، و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد، و عبادتهائي را كه بعد از روزهاي عادت بجا نياورده قضا نمايد.

مسئله 528 - اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است، بايد نمازهائي كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد. و اگر چند روز را به گمان اينكه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته بايد قضا نمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما