صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

غسل مسّ ميّت‏


مسئله 542 - اگر كسي بدن انسان مرده‏اي را كه سرد شده و غسلش نداده‏اند مسّ كند، يعني جائي از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مسّ ميّت نمايد؛ چه در خواب مسّ كند چه در بيداري، با اختيار مسّ كند يا بي‏اختيار، حتّي اگر ناخن يا استخوان او به ناخن يا استخوان ميّت برسد، بايد غسل كند، ولي اگر حيوان مرده‏اي را مسّ كند، غسل بر او واجب نيست.

مسئله 543 - براي مسّ مرده‏اي كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جائي را كه سرد شده، مسّ نمايد.

مسئله 544 - اگر موي خود را به بدن ميّت برساند، يا بدن خود را به موي ميّت يا موي خود را به موي ميّت برساند، هر چند به دنباله موي بلند ميّت باشد، احتياط واجب آن است كه غسل كند.

مسئله 545 - براي مسّ بچّه‏مرده، حتّي بچّه سقط شده‏اي كه چهار ماه او تمام شده و در آن روح دميده شده بوده، غسل واجب است. بلكه بنابر احتياط مستحب، براي مسّ بچّه سقط شده‏اي هم كه از چهار ماه كمتر دارد، بايد غسل كرد. بنابراين اگر بچّه چهار ماهه‏اي كه روح پيدا كرده، بوده مرده بدنيا بيايد، مادر او بايد غسل مسّ ميّت كند و اگر بچّه كمتر از چهار ماه داشته باشد، بنابر احتياط مستحب مادر او بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

مسئله 546 - بچّه‏اي كه بعد از مردن مادر بدنيا مي‏آيد، اگر بدن مادر سرد شد و بچه با ظاهر آن بر خورد كند ، وقتي بالغ شد بنابر احتياط واجب، بايد غسل مسّ ميّت كند.

مسئله 547 - اگر انسان، ميّتي را كه سه غسل او كاملا تمام شده مسّ نمايد، غسل بر او واجب نمي‏شود، ولي اگر پيش از آنكه غسل سوّم تمام شود، جائي از بدن او را مسّ كند - اگر چه غسل سوّم آنجا تمام شده باشد - بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

مسئله 548 - اگر ديوانه يا بچّه نابالغي ميّت را مسّ كند، بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچّه بالغ شد، بنابر احتياط واجب بايد غسل مسّ ميّت نمايد.

مسئله 549 - اگر از بدن مرده‏اي كه غسلش نداده‏اند، قسمتي كه داراي استخوان است جدا شود، و پيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مسّ نمايد؛ بايد غسل مسّ ميّت كند؛ بلكه اگر قسمتي كه جدا شده استخوان نداشته باشد، بنابر احتياط واجب غسل مسّ ميّت نمايد. ولي قطعه جدا شده از بدن زنده اگر مسّ شود غسل لازم نيست، مگر اينكه استخوان داشته باشد، كه باحتياط واجب غسل لازم است.

مسئله 550 - براي مسّ استخواني كه گوشت ندارد و آنرا غسل نداده‏اند، اگر از مرده جدا شده باشد، بنابر احتياط واجب، بايد غسل كرد. و همچنين است براي مسّ دنداني كه از مرده جدا شده، در صورتي كه آن مرده را غسل نداده باشند، ولي براي مسّ دنداني كه از زنده جدا شده غسل واجب نيست. هر چند همراه گوشت باشد، و همينطور استخوان بدون گوشت يا گوشت اندك.

مسئله 551 - مسّ بدن شهيد - كشته شده در ميدان جنگ به امر معصوم(ع) يا منصوب او غسل ندارد، گرچه احوط است، ولي اگر در ميدان جنگ از دنيا نرود غسل واجب است.

مسئله 552 - غسل مسّ ميّت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند. ولي كسي كه غسل مسّ ميّت كرده، اگر بخواهد نماز بخواند بايد اگر وضو نداشته وضو هم بگيرد، و اگر وضو داشته مجدّدا بنابر احتياط وضو هم بگيرد. گرچه اظهر بقاء طهارت و عدم بطلان وضوء بوسيله مسّ ميّت است.

مسئله 553 - اگر چند ميّت را مسّ كند يا يك ميّت را چند بار مسّ نمايد؛ يك غسل كافي است.

مسئله 554 - براي كسي كه بعد از مسّ ميّت، غسل نكرده است، توقّف در مسجد و جماع و خواندن آيه‏هائي كه سجده واجب دارد؛ مانعي ندارد، ولي براي نماز و مانند آن، بايد غسل كند، و اگر وضو ندارد وضو هم بگيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما