صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام غسل ميّت


مسئله 572 - واجب است ميّت را، سه غسل بدهند: اوّل به آبي كه با سدر مخلوط باشد. دوّم - به آبي كه با كافور مخلوط باشد. سوّم - با آب خالص.

مسئله 573 - سدر و كافور بايد باندازه‏اي زياد نباشد، كه آب را مضاف كند، و باندازه‏اي هم كم نباشد، كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

مسئله 574 - اگر سدر و كافور باندازه‏اي كه لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد مقداري كه به آن دسترسي دارند در آب بريزند.

مسئله 575 - اگر سدر و كافور يا يكي از اينها پيدا نشود، يا استعمال آن جايز نباشد - مثل آنكه غصبي باشد - بايد به جاي هر كدام كه ممكن نيست، ميّت را با آب خالص غسل بدهند.

مسئله 576 - كسي كه براي حجّ يا عمره احرام بسته است، اگر پيش از تمام كردن سعي صفا و مروه در حج و پيش ار تقصير در عمره بميرد، نبايد او را با آب كافور غسل دهند و به جاي آن بايد با آب خالص غسلش بدهند.

مسئله 577 - كسي كه ميّت شيعه دوازده امامي را غسل مي‏دهد، بايد مسلمان دوازده امامي و عاقل باشد، و مسائل غسل را هم بداند، و بنا باحتياط واجب بالغ باشد. ولي غسل غير شيعه را اگر طبق مذهب خودشان صحيحا انجام دهند كافي است.

مسئله 578 - كسي كه ميّت را غسل مي‏دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعني غسل را براي انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد.

مسئله 579 - غسل بچّه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است و غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او، جايز نيست و كسي كه از بچّگي ديوانه بوده و به حال ديوانگي بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او يا يكي از آنان مسلمان باشند، بايد او را غسل داد و اگر هيچ كدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جايز نيست و اگر بچّه‏اي در كشور و محيط اسلام پيدا شود و معلوم نباشد كه پدر و مادر او يا يكي از آنان مسلمان است يا نه، محكوم به اسلام است و بايد او را غسل دهند.

مسئله 580 - بچّه سقط شده را، اگر چهار ماه يا بيشتر دارد كه روح پيدا كرده بوده است، بايد غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد بايد در پارچه‏اي بپيچند و بدون غسل، دفن كنند.

مسئله 581 - اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد باطل است ولي زن مي‏تواند شوهر خود و شوهر هم مي‏تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه همسران نيز يكديگر را غسل ندهند.

مسئله 582 - مرد مي‏تواند دختر بچّه‏اي را كه سنّ او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد و زن هم مي‏تواند پسر بچّه‏اي را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.

مسئله 583 - اگر براي غسل دادن ميّتي كه مرد است مرد پيدا نشود، زناني كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمّه و خاله، يا بواسطه شير خوردن با او محرم شده‏اند، مي‏توانند با رعايت ستر عورت، او را غسل بدهند. و نيز اگر براي غسل ميّت زن، زن ديگري نباشد، مردهايي كه با او نسبت دارند و محرمند، يا بواسطه شير خوردن با او محرم شده‏اند، مي‏توانند با رعايت ستر عورت او را غسل دهند.

مسئله 584 - اگر ميّت و كسي كه او را غسل مي‏دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جائز است كه غير از عورت؛ جاهاي ديگر ميّت برهنه باشد و همينطور اگر محرم باشند.

مسئله 585 - نگاه كردن به عورت ميّت حرام است و كسي كه او را غسل مي‏دهد، اگر نگاه كند معصيت كرده؛ ولي غسل باطل نمي‏شود.

مسئله 586 - اگر جائي از بدن ميّت نجس باشد، بايد پيش از آنكه آنجا را غسل بدهند، آب بكشند. و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميّت، پيش از شروع به غسل پاك باشد.

مسئله 587 - غسل ميّت مثل غسل جنابت است، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبي ممكن است، ميّت را غسل ارتماسي ندهند. ولي در غسل ترتيبي فرو بردن هر يك از سه قسمت بدن ميّت را در آب كثير بي‏اشكال است. ولي بهتر آن است كه آب را روي بدن بريزند.

مسئله 588 - كسي را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند؛ بلكه همان غسل ميّت براي او كافي است، و بهتر آن است كه به قصد رجاء غسلهاي ديگر نيز مورد نظر باشد، گرچه آنها وظيفه خود شخص و غسل ميّت وظيفه ديگران است.

مسئله 589 - مزد گرفتن براي غسل دادن ميّت، حرام است و اگر كسي براي گرفتن مزد، ميّت را غسل دهد، آن غسل باطل است، ولي مزد گرفتن براي كارهاي مقدماتي غسل، حرام نيست.

مسئله 590 - اگر آب پيدا نشود، يا استعمال آن مانعي داشته باشد، بايد عوض هر غسل، ميّت را يك تيمّم بدهند، و احتياط واجب آن است كه يك تيمّم ديگر هم عوض مجموع سه غسل بدهند و اگر كسي كه تيمّم مي‏دهد، در يكي از سه تيمّم قصد مافي‏الذمّه نمايد، يعني نيّت كند كه اين تيمّم را براي آنكه به تكليف الهي عمل شده باشد، اعم از خصوص اين غسل يا هر سه، انجام مي‏دهم، تيمّم چهارم لازم نيست.

مسئله 591 - كسي كه ميّت را تيمّم مي‏دهد، بايد دست خود را بزمين بزند و به صورت و پشت دستهاي ميّت بكشد، و اگر ممكن باشد؛ احتياط مستحب آن است كه با دست ميّت هم او را تيمّم بدهد.

مسئله 592 - مستحب است ميّت را هنگام غسل بر جاي بلندي چون تخت بنهند و پيراهنش را از طرف پا درآورند، هر چند با پاره كردن آن باشد، و غسل زير سقف باشد، و انگشتان ميّت را به آرامي كشيده و صاف كنند اگر مشكل نباشد، و محل بول و غائطش را پيش از غسل سه مرتبه بشويند، و بهتر بلكه احوط آن است كه غسل دهنده به دست چپش پارچه‏اي بپيچد و با آن محل بول و غائط را بشويد، و مستحب است غسل دهنده بذكر خداوند مشغول باشد و استغفار كند و مكرّرا بگويد: رب عفوك عفوك. و مكروه است كه اگر عيبي در بدن ميّت ببيند فاش كندّ بلكه اگر توهين و هتك ميّت باشد، حرام است. اگر دندان يا مو يا چيز ديگر از بدن ميّت افتاد بايد برداشته همراه بدن كفن كنند. اگر ميّت قبلا ختنه نشده باشد نبايدپس از مرگ او را ختنه‏كنند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما