صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام نماز ميّت


مسئله 617 - نماز خواندن بر ميّت مسلمان - اگر چه بچّه باشد - واجب است؛ ولي بايد پدر و مادر آن بچّه؛ يا يكي از آنان مسلمان باشند و شش سال بچّه هم تمام شده باشد.

مسئله 618 - نماز خواندن بر بچّه‏اي كه شش سال او تمام نشده، مستحب است، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر پيش از شش سال هم به حدّ تمييز رسيده باشد نماز ترك نشود، ولي نماز خواندن بر بچّه‏اي كه مرده بدنيا آمده؛ مستحب نيست.

مسئله 619 - نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها بخوانند - اگر چه از روي فراموشي يا ندانستن مسئله باشد - كافي نيست.

مسئله 620 - كسي كه مي‏خواهد نماز ميّت بخواند، لازم نيست با وضو يا غسل يا تيّمم باشد و بدن و لباسش پاك باشد، و اگر لباس او غصبي هم باشد اشكال ندارد، ولي احتياط لازم آن است كه تكلّم و خنده و پشت به قبله كردن و كارهايي را كه مانند اينها، نماز را باطل مي‏كند ترك نمايد.

مسئله 621 - كسي كه به ميّت نماز مي‏خواند؛ بايد رو به قبله باشد و نيز واجب است ميّت را مقابل او به پشت بخوابانند، بطوري كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاي او بطرف چپ نمازگزار باشد.

مسئله 622 - بنابراحتياط واجب مكان نماز گزار بايد غصبي نباشد، و نيز بايد از جاي ميّت پست‏تر يا بلندتر نباشد، ولي پستي و بلندي مختصر اشكال ندارد.

مسئله 623 - نمازگزار بايد از ميّت دور نباشد، ولي كسي كه نماز ميّت را به جماعت مي‏خواند اگر از ميّت دور باشد، چنانچه صفها به يكديگر متّصل باشند اشكال ندارد.

مسئله 624 - نمازگزار بايد مقابل ميّت بايستد، ولي اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميّت بگذرد، نماز كساني كه مقابل ميّت نيستند اشكال ندارد.

مسئله 625 - بين ميّت و نمازگزار، بايد پرده و ديوار يا چيزي مانند اينها نباشد، ولي اگر ميّت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.

مسئله 626 - در وقت خواندن نماز، بايد عورت ميّت پوشيده باشد و اگر كفن كردن او ممكن نيست، بايد عورتش را - اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد - بپوشانند.

مسئله 627 - نماز ميّت را بايد ايستاده و با قصد قربت بخواند، و در موقع نيّت، ميّت را معيّن كند مثلا نيّت كند، نماز مي‏خوانم بر اين ميّت قُربَةً الي اللّه.

مسئله 628 - اگر كسي نباشد كه بتواند نماز ميّت را ايستاده بخواند، مي‏شود نشسته بر او نماز خواند.

مسئله 629 - اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه شخص معيّني بر او نماز بخواند، احتياط واجب آن است كه آن شخص از ولي ميّت اجازه بگيرد، و بر ولي هم واجب است كه اجازه بدهد.

مسئله 630 - چند مرتبه نماز خواندن بر ميّت جائز است، ليكن بهتر است غير از دفعه اوّل را به قصد رجاء بخوانند ولي اگر ميّت اهل علم و جهاد و تقوي باشد، اشكال ندارد و تكرار نماز مستحب است.

مسئله 631 - اگر ميّت را عمدايا از روي فراموشي، يا به جهت عذري بدون نماز دفن كنند؛ يا بعد از دفن معلوم شود، نمازي كه بر او خوانده شده باطل بوده است، تا وقتي جسد او از هم نپاشيده، واجب است با شرطهائي كه براي نماز ميّت گفته شد به قبرش نماز بخوانند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما