صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهائيكه تيمّم به آنها صحيح است‏


مسئله 715 - تيمّم به خاك و ريگ و كلوخ (اگر همه جاي كف دست را بگيرد مثل خاك بهم چسبيده ريز) و سنگ و هر چه از زمين حساب مي‏شود، صحيح است. ولي احتياط مستحبّ آن است كه اگر خاك ممكن باشد، به چيز ديگر تيمّم نكند، و اگر خاك نباشد، با ريگ و اگر ريگ نباشد، با كلوخ و چنانچه كلوخ هم نباشد، با سنگ تيمّم نمايد.

مسئله 716 - تيمّم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر و سياه و ديگر سنگها و همينطور به گل پخته مثل آجر و سُفال صحيح است، و با بودن اين چيزها كه تيمّم بر آن صحيح است، احوط آن است كه به گچ و آهك پخته تيمّم نكند ولي به جواهرات و سنگهاي گران قيمت معدني كه جزء جواهرات حساب مي شوند - مثل سنگ عقيق و فيروزه - تيمّم باطل مي‏باشد.

مسئله 717 - اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غباري كه در فرش و لباس و مانند اينها نشسته، اگر ظاهر است، تيمّم كند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نيست، ولي وقتي دست به آن مي‏زنند گرد برمي‏خيزد، احتياط جمع بين تيمّم به آن و تيمّم به گل است، و چنانچه اصلا گرد پيدا نشود، بايد به گل تيمّم كند و اگر گل هم پيدا نشود، احتياط آن است كه نماز را بدون تيمّم، بخواند. ولي واجب است بعدا قضاي آنرا بجا آورد.

مسئله 718 - اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيّه كند، تيمّم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيّه نمايد، تيمّم به گل باطل مي‏باشد.

مسئله 719 - كسي كه آب ندارد، اگر برف يا يخ داشته باشد، چنانچه ممكن است، بايد آنرا آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد، و اگر ممكن نيست و چيزي هم كه تيمّم به آن صحيح است ندارد، باحتياط واجب نماز را بدون طهارت بخواند و بايد بعدا قضا كند.

مسئله 720 - اگر با خاك و ريگ، چيزي - مانند كاه - كه تيمّم به آن باطل است مخلوط شود، نمي‏توان به آن تيمّم كرد ولي اگر آن چيز بقدري كم باشد، كه در خاك يا ريگ، از بين رفته حساب شود، تيمّم به آن خاك و ريگ صحيح است.

مسئله 721 - اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمّم كند، چنانچه ممكن است، بايد بخريدن و مانند آن تهيه نمايد.

مسئله 722 - احتياط مستحبّ آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك تيمّم نكند.

مسئله 723 - چيزي كه بر آن تيمّم مي‏كند، بايد پاك باشد، و اگر چيز پاكي كه تيمّم به آن صحيح است ندارد، احتياط واجب آن است كه نماز را بي‏تيمّم بخواند، و واجب است بعد قضاي آنرا بجا آورد.

مسئله 724 - اگر يقين داشته باشد كه تيمّم به چيزي صحيح است و به آن تيمّم نمايد، بعد بفهمد تيمّم به آن باطل بوده، نمازهايي را كه با آن تيمّم خوانده، بايد دو باره بخواند.

مسئله 725 - چيزي كه بر آن تيمّم مي‏كند، باحتياط واجب بايد غصبي نباشد، پس اگر بر خاك غصبي تيمّم كند، بنابراحتياط واجب باطل است.

مسئله 726 - تيمّم در فضاي غصبي هم مثل مكان غصبي بنابر احتياط واجب باطل است، پس اگر در ملك خود، دستها را به زمين بزند، و بي‏اجازه داخل ملك ديگري شود و دستها را به پيشاني بكشد باطل است.

مسئله 727 - تيمّم به چيز غصبي، در صورتي باطل است كه انسان بداند غصب است و عمدا تيمّم كند، و چنانچه نداند، يا فراموش كرده باشد، تيمّم صحيح است، ولي اگر چيزي را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده و بر آن تيمّم كند، باطل است.

مسئله 728 - كسي كه در جاي غصبي حبس است، اگر آب و خاك آنجا غصبي است، بايد با تيمّم نماز بخواند. و با احتياط استحبابي بعدا اعاده كند.

مسئله 729 - مستحبّ است چيزي كه بر آن تيمّم مي‏كند، گردي داشته باشد كه بدست بماند، و بعد از زدن دست بر آن، مستحبّ است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد.

مسئله 730 - تيمّم به زمين گود و كنار جاده‏ها و زمينهاي غير نظيف و زمين شوره‏زار بشرط آنكه نمك روي آن را نگرفته باشد، مكروه است و اگر نمك روي آن را گرفته باشد، باطل است. و اگر خوف بيماري از تيمّم بر زمين آلوده باشد باحتياط واجب بدون تيمّم نماز بخواند و بعدا اعاده كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما