صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

طريقه تيمّم بدل از وضوء


مسئله 731 - در تيمّم بدل از وضو چهار چيز واجب است: اوّل - نيّت. دوّم - زدن كف دو دست با هم بر چيزي كه تيمّم به آن صحيح است. سوّم - كشيدن تمام كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن، از جائي كه موي سر مي‏رويد، تا ابروها و بالاي بيني و احتياطا بايد دستها روي ابروها هم كشيده شود. چهارم - كشيدن تمام كف دست چپ به تمام پشت دست راست از مچ و بعد از آن كشيدن تمام كف دست راست به تمام پشت دست چپ از مچ.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما