صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

طريقه تيمّم بدل از غسل‏


مسئله 732 - تيمّم بدل از غسل مثل تيمّم بدل از وضو است، ولي احتياط مستحبّ آن است كه تيمّم بدل از غسل را با دو ضرب انجام دهد، به اين نحو كه: يك مرتبه دستها را بزمين بزند و به پيشاني بكشد و مرتبه ديگر دستها را به زمين بزند و به پشت دستها بكشد. بلكه احتياط مستحبّ آن است كه تيمّم را - چه بدل از وضو باشد، چه بدل از غسل - به ترتيب زير بجا آورد: يك مرتبه دستها را به زمين بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد، و يك مرتبه ديگر بزمين بزند و فقط پشت دستها را مسح نمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما