صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نمازهائيكه بايد بترتيب خوانده شود


مسئله 785 - انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند. و اگر عمدا نماز عصر را پيش از نماز ظهر و يا نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند باطل است.

مسئله 786 - اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است، نمي‏تواند نيت را به نماز عصر برگرداند، بلكه بايد آنرا رها كند و نماز عصر را بخواند و همينطور است در نماز مغرب و عشا.

مسئله 787 - اگر در بين نماز عصر يقين كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر برگرداند چنانچه يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده، بنابر احتياط واجب بايد نيت را به نماز عصر برگرداند و بعد از تمام كردن نماز، دو باره نماز عصر را بخواند مگر آنكه پيش از بجا آوردن جزئي از اجزاء به قصد ظهر يادش بيايد، كه در اين صورت نماز را به نيت عصر تمام ‏كند و اعاده لازم نيست. و اگر برخي اجزاء نماز را هم به قصد ظهر انجام داده تا وارد ركن نماز نشده مي‏تواند نيت عصر كند و آن اجزاء غير ركن را دو باره به قصد عصر بياورد و نماز صحيح است.

مسئله 788 - اگر در بين عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند ولي اگر وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز، مغرب مي‏شود بايد بنا بگذارد كه ظهر را خوانده و به نيت نماز عصر نماز را تمام كند.

مسئله 789 - اگر در نماز عشا، پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، چنانچه وقت بقدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز نصف شب مي‏شود، بايد به نيت عشا نماز را تمام كند و بعد مغرب را به قصد مافي‏الذمه بجا آورد و اگر بيشتر وقت دارد و يك ركعت از آن در وقت اشتراكي واقع شده باشد، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتي تمام كند، بعد نماز عشا را بخواند.

مسئله 790 - اگر در نماز عشا بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم، شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه، بايد نماز را به نيت عشاء تمام كند، بعد نماز مغرب را بخواند و بعد عشاء را نيز اعاده نمايد بنابر احتياط مستحب، مگر اينكه اين شك در وقت مخصوص نماز عشاء باشد كه در اينصورت خواندن نماز مغرب لازم نيست.

مسئله 791 - اگر انسان نمازي را كه خوانده احتياطا دو باره بخواند و در بين نماز يادش بيايد نمازي را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است نمي‏تواند نيت را به آن نماز برگرداند مثلا موقعي كه نماز عصر را احتياطا مي‏خواند، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است، نمي‏تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند.

مسئله 792 - برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب، جايز نيست.

مسئله 793 - اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد و انسان مشغول ادا شده باشد مي‏تواند در بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند، ولي بايد برگرداندن نيت به نماز قضا ممكن باشد مثلا اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتي مي‏تواند نيت را به قضاي صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد ولي اگر با علم و تذكر به قضا شروع به ادا كرده باشد عدول محل تأمل است و احوط ترك آن است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما