صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نمازهاي مستحب‏


مسئله 794 - نمازهاي مستحب زياد است و آنها را نافله گويند ودر بين نمازهاي مستحبي بخواندن نافله‏هاي شبانه روز بيشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه سي و چهار ركعت است كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مي‏باشد و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتياط مستحب بايد نشسته خواند، يك ركعت حساب مي‏شود. ولي در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مي‏شود و بهتر است همه اين بيست ركعت را پيش از ظهر بخواند. همه اين نمازهاي نافله هم دو ركعتي هستند مگر نماز وَتْر در نماز شب كه يك ركعتي است.

مسئله 795 - از يازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب و دو ركعت آن به نيت نماز شفع و يك ركعت آن، به نيت نماز وتر خوانده شود و هشت ركعت نافله شب و همچنين نافله ظهر و عصر و مغرب را بايد مانند نماز صبح دو ركعتي بخوانند و دستور كامل نافله شب در كتابهاي دعا گفته شده است.

مسئله 796 - نمازهاي نافله را مي‏شود نشسته خواند، ولي بهتر است دو ركعت نافله نشسته را يك ركعت حساب كند، مثلا كسي كه مي‏خواهد نافله ظهر را نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند و اگر مي‏خواهد نماز وتر را نشسته بخواند دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند.

مسئله 797 - نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند ولي نافله عشا را رجاءا مي‏توان خواند. بلكه بهتر اين است كه ترك نشود.

مسئله 798 - نافله شب از مهمترين نمازهاي نافله و در روايات اهلبيت عليهم السلام براي تأكيد اين نافله آمده است كه : "از ما نيست كسي كه نافله شب نخواند" و طبق روايات براي اصلاح امور دنيا و آخرت و طهارت روح بسيار مؤثر است. ده ركعت آن همانند نماز صبح است و در يك ركعت وتر آداب مخصوصي ذكر شده كه مختصر آن اين است كه در قنوت آن هفتاد مرتبه استغفار و سيصد مرتبه "العفو" و هفت مرتبه اين دعا: هذا مقام العائذ بك من النار" بگويد. و هر مقدار كه حال دعا دارد مي‏تواند دعا بخواند. معروف است كه نام چهل مؤمن را هم برده برايشان دعا كند ليكن اين معني در خصوص نماز وتر وارد نشده است بلكه يكي از عوامل استجابت دعا اين است كه انسان ابتدا چهل نفر از مؤمنين را دعا كند و سپس حاجت بخواهد. مستحب است در دو ركعت اول نماز شب به ترتيب سوره توحيد و كافرون را بخواند و در ركعات ديگر هر سوره كه مايل باشد بخواند. در دو ركعت شفع هم بهتر است به ترتيب سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بخواند و در يك ركعت وتر سوره قل هو الله - توحيد را بخواند. البته اينها و ساير آدابي كه در كتابهاي ادعيه آمده است لازم المراعات نمي‏باشند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما