صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

واجبات نماز


واجبات نماز يازده چيز است: اول - نيت. دوم - قيام، يعني: ايستادن. سوم - تكبيرة الاحرام، يعني: گفتن الله اكبر در اول نماز. چهارم - ركوع. پنجم - سجود. ششم - قرائت. هفتم - ذكر. هشتم - تشهد. نهم - سلام. دهم - ترتيب. يازدهم - موالات، يعني: پي در پي بودن اجزاء نماز.

مسئله 975 - بعضي از واجبات نماز ركن است، يعني: اگر انسان آنها را بجا نياورد، يا در نماز اضافه كند، عمدا باشد يا اشتباها، نماز باطل مي‏شود و بعضي ديگر ركن نيست، يعني: اگر عمدا كم يا زياد شود، نماز باطل مي‏شود و چنانچه اشتباها كم يا زياد گردد، نماز باطل نمي‏شود.
و ركن نماز پنج چيز است: اول - نيت. دوم - تكبيرة الاحرام. سوم - قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام متصل به ركوع، يعني: ايستادن پيش از ركوع. چهارم - ركوع. پنجم - دو سجده از يك ركعت.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما