صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

قيام ( ايستادن)


مسئله 991 - قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متصل به ركوع مي‏گويند ركن است، ولي قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ركن نيست و اگر كسي آن را از روي فراموشي ترك كند نمازش صحيح است.

مسئله 992 - واجب است پيش از گفتن تكبير و بعد از آن لحظه اي بايستد، تا يقين كند كه همه تكبير در حال ايستادن بوده است.

مسئله 993 - اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و به ركوع رود و اگر بدون اينكه بايستد بحال خميدگي به ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را بجا نياورده، نماز او باطل است.

مسئله 994 - موقعي كه ايستاده است، بايد بدن را حركت ندهد و به طرفي خم نشود و بجايي تكيه نكند ولي اگر از روي ناچاري باشد، يا در حال خم شدن براي ركوع پاها را حركت دهد، اشكال ندارد.

مسئله 995 - اگر موقعي كه ايستاده، از روي فراموشي بدن را حركت دهد، يا به طرفي خم شود، يا بجايي تكيه كند، اشكال ندارد ولي در قيام متصل به ركوع، اگر از روي فراموشي هم باشد، بنابر احتياط مستحبّ، نماز را تمام كند و دو باره بخواند ولي اقوي صحّت نماز است. و اگر در موقع تكبيرة الاحرام باشد، ميتواند كاري كه مبطل باشد، مثل رو برگرداندن از قبله انجام دهد و دو باره تكبير بگويد و اگر نماز را تمام كرده دوباره از اوّل بخواند بهتر است ليكن لازم نيست.

مسئله 996 - احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن، هر دو پا روي زمين باشد، ولي لازم نيست سنگيني بدن روي هر دو پا باشد و اگر روي يك پا هم باشد، اشكال ندارد.

مسئله 997 - كسي كه مي‏تواند درست بايستد، اگر پاها را آنقدر باز بگذارد كه او را ايستاده نگويند، نمازش باطل است.

مسئله 998 - موقعي كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزي است، حتّي بنابراحتياط واجب موقع گفتن ذكرهاي مستحبي نماز بايد بدنش آرام باشد. و در موقعي كه مي‏خواهد كمي جلو يا عقب رود، يا كمي بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد، بايد چيزي نگويد، ولي بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوّتِهِ اَقوُمُ وَ اَقْعُدُ (قيام و قعودم با حول و قوه الهي است) را بايد در حال برخاستن بگويد.

مسئله 999 - اگر در حال حركت بدن ذكر بگويد، مثلا موقع رفتن به ركوع يا رفتن به سجده تكبير بگويد، چنانچه آنرا بقصد خاص ذكري كه در نماز دستور داده‏اند بگويد، احتياطا نماز را دوباره بخواند گرچه اقوي صحّت نماز است و فقط خلاف وظيفه خاص عمل كرده است و اگر باين قصد نگويد، بلكه بخواهد ذكري گفته باشد (بقصد ذكر مطلق)، نماز بي‏اشكال است.

مسئله 1000 - حركت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد و سوره اشكال ندارد. اگر چه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد.

مسئله 1001 - اگر موقع خواندن حمد و سوره، يا خواندن تسبيحات بي‏اختيار بقدري حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتياط واجب آن است كه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حركت خوانده دو باره بخواند.

مسئله 1002 - اگر در بين نماز از ايستادن عاجز شود، بايد بنشيند و اگر از نشستن هم عاجز شود، بايد بخوابد، ولي تا بدنش آرام نگرفته بايد چيزي نخواند.

مسئله 1003 - تا انسان مي‏تواند ايستاده نماز بخواند، نبايد بنشيند مثلا كسي كه در موقع ايستادن، بدنش حركت مي‏كند، يا مجبور است به چيزي تكيه دهد، يا بدنش را كج كند، يا خم شود يا پاها را بيشتر از معمول باز بگذارد، بايد بهرطور كه مي‏تواند بايستد و نماز بخواند، ولي اگر به هيچ قسم حتّي بطور خميده مثل حال ركوع هم نتواند بايستد، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.

مسئله 1004 - تا انسان مي‏تواند بنشيند نبايد خوابيده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشيند، بايد هر طور كه مي‏تواند بنشيند و اگر به هيچ قسم نمي‏تواند بنشيند بايد بطوري كه در احكام قبله گفته شد، به پهلوي راست بخوابد و اگر نمي‏تواند به پهلوي چپ و اگر آن هم ممكن نيست، به پشت بخوابد، بطوري كه كف پاهاي او رو به قبله باشد.

مسئله 1005 - كسي كه نشسته نماز مي‏خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بايستد، و ركوع را ايستاده بجا آورد، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع برود و اگر نتواند، بايد ركوع را هم نشسته بجا آورد.

مسئله 1006 - كسي كه خوابيده نماز مي‏خواند، اگر در بين نماز بتواند بنشيند، بايد مقداري را كه مي‏تواند، نشسته بخواند. و نيز اگر مي‏تواند بايستد، بايد مقداري را كه مي‏تواند، ايستاده بخواند. ولي تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزي نخواند.

مسئله 1007 - كسي كه نشسته نماز مي‏خواند، اگر در بين نماز بتواند بايستد، بايد مقداري را كه مي‏تواند، ايستاده بخواند. ولي تا بدنش آرام نگرفته، بايد چيزي نخواند.

مسئله 1008 - كسي كه مي‏تواند بايستد، اگر بترسد كه بواسطه ايستادن، مريض شود يا ضرري به او برسد، مي‏تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد، مي‏تواند خوابيده نماز بخواند.

مسئله 1009 - اگر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت بتواند ايستاده نماز بخواند، بنابر احتياط لازم بايد نماز را تأخير بيندازد. آنگاه اگر نتوانست بايستد، در آخر وقت مطابق وظيفه‏اش نماز بجا آورد.

مسئله 1010 - مستحب است در حال ايستادن، بدن را راست نگهدارد، شانه‏ها را پائين بيندازد، دستها را روي رانها بگذارد، انگشتها را بهم بچسباند، جاي سجده را نگاه كند، سنگيني بدن را بطور مساوي روي دو پا بيندازد، باخضوع و خشوع باشد، پاها را پس و پيش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد و اگر زن است پاها را بهم بچسباند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما