صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

ترتيب‏


مسئله 1144 - اگر عمدا ترتيب نماز را بهم بزند، و جزئي را كه ركن نيست جلوتر بجا آورد، مثلا سوره را پيش از حمد بخواند بايد، بعد از حمد سوره را دوباره بخواند، و بنابراحتياط مستحبّ نماز را تمام كند و اعاده نمايد. ولي اگر به همان سوره كه پيش از حمد خوانده اكتفا كند نماز باطل است و همينطور اگر جزئي را كه ركن است به غير ترتيب بجا آورد و يا يك سجده را پيش از ركوع بجا آورد، نماز باطل مي‏شود.

مسئله 1145 - اگر ركني از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آنرا بجا آورد، مثلا پيش از آنكه ركوع كند دو سجده نمايد، نماز باطل است.

مسئله 1146 - اگر ركني را فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و ركن نيست بجا آورد، مثلا پيش از آنكه دو سجده كند تشهّد بخواند، بايد ركن را بجا آورد، و آنچه را اشتباها پيش از آن خوانده، دوباره بخواند.

مسئله 1147 - اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش صحيح است و ديگر خواندن حمد لازم نيست.

مسئله 1148 - اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند، و چيزي را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست بجا آورد، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند چنانچه مشغول ركن بعد شده باشد، مثلا در ركوع يادش بيايد كه حمد را نخوانده بايد بگذرد و نماز او صحيح است و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آنچه را فراموش كرده بجا آورد و بعد از آن چيزي را كه اشتباها جلوتر خوانده دو باره بخواند.

مسئله 1149 - اگر سجده اوّل را به خيال اينكه سجده دوّم است، يا سجده دوّم را به خيال اينكه سجده اوّل است بجا آورد، نماز صحيح است و سجده اوّل او سجده اوّل و سجده دوّم او سجده دوّم حساب مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما