صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مواردي كه قطع نماز جائز است


مسئله 1198 - شكستن نماز واجب از روي اختيار حرام است، ولي براي حفظ مال و جلوگيري از ضرر مالي يا بدني بلكه هر گونه مشكل و نياز فوري جايز است ولي حتّي‏الامكان رعايت احتياط بشود. در برخي موارد شكّ كه حكم احتياط دقيقا معلوم نبوده و احتياط لازم در تكرار نماز موجب مشقّت مي‏شود - چنانكه مواردي از آن قبلاً ذكر شد - نيز شكستن نماز و دو باره از سر گرفتن آن اشكال ندارد.

مسئله 1199 - اگر حفظ جان خود انسان يا كسي كه حفظ جان او واجب است يا حفظ مالي كه نگهداري آن واجب مي‏باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، بايد نماز را بشكند ولي شكستن نماز، براي مالي كه اهميت ندارد مكروه است.

مسئله 1200 - اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را از او مطالبه كند، چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد، بايد در همان حال بپردازد و اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست، بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد، بعد نماز را بخواند.

مسئله 1201 - اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد نماز را تمام كند و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را بهم نمي‏زند - مثل اينكه شلنگ و شير آب پهلوي او باشدو با باز كردن شير كار انجام شود - بايد در بين نماز تطهير كند، بعد بقيه نماز را بخواند، و اگر نماز را بهم مي‏زند، در صورتي كه تمام كردن نماز با فوريّت تطهير منافات نداشته و بعد از نماز هم تطهير مسجد ممكن باشد، شكستن نماز جايز نيست و اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد يا تأخير تا بعد از نماز هتك مسجد يا خلاف فوريت باشد، بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير نمايد، بعد نماز را بخواند.

مسئله 1202 - كسي كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند معصيت كرده ولي نماز او صحيح است. اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه دو باره بخواند.

مسئله 1203 - اگر پيش از آنكه به اندازه ركوع خم شود، يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحبّ است براي گفتن آنها نماز را بشكند، و اما اگر فقط اذان را فراموش كرده جايز نيست نماز را بشكند. و در فراموشي اقامه فقط هم بنابراحتياط واجب نبايد بشكند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما