صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شكهائي كه نبايد به آنها اعتنا كرد


مسئله 1206 - شكهائي كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است:
اوّل - شكّ بعد از محلّ.
دوّم - شكّ بعد از سلام نماز
. سوّم - شكّ بعد از گذشتن وقت نماز.
چهارم - شكّ كثيرالشّك.
پنجم - شكّ امام و مأموم.
ششم - شكّ در نماز مستحبي

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما