صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

1 - شك بعد از محل


مسئله 1207 - اگر در بين نماز شكّ كند كه يكي از كارهاي واجب آن را انجام داده يا نه، مثلا شكّ كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشغول كاري كه بعد از آن است نشده، بايد آنچه را كه در انجام آن شكّ كرده بجا آورد و اگر مشغول كاري كه بعد از آن است شده، به شكّ خود اعتنا نكند.

مسئله 1208 - اگر در بين خواندن آيه‏اي شكّ كند كه آيه پيش را خوانده يا نه يا وقتي آخر آيه را مي‏خواند شكّ كند كه اوّل آن را خوانده يا نه به شكّ خود اعتنا نكند.

مسئله 1209 - اگر بعد از ركوع يا سجود شكّ كند كه كارهاي واجب آن، مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده يا نه، بايد به شكّ خود اعتنا نكند.

مسئله 1210 - اگر در حالي كه به سجده مي‏رود شكّ كند كه ركوع كرده يا نه، يا شكّ كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه، به شكّ خود اعتنا نكند. گرچه احتياط مستحبّ انجام مشكوك وسپس اعاده نماز است.

مسئله 1211 - اگر در حال برخاستن شكّ كند كه سجده را بجا آورده يا نه بايد برگردد و بجا آورد، ولي اگر شكّ كند تشهّد را بجا آورده يا نه لازم نيست برگردد گرچه خوبست احتياطا به قصد رجاء بجا آورد.

مسئله 1212 - كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي‏خواند، اگر موقعي كه حمد يا تسبيحات مي‏خواند، شكّ كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه، بايد به شكّ خود اعتنا نكند، و اگر پيش از آنكه مشغول حمد يا تسبيحات شود، شكّ كند كه سجده يا تشهّد را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد.

مسئله 1213 - اگر شكّ كند كه يكي از ركنهاي نماز را بجاي آورده يا نه، چنانچه مشغول كاري كه بعد از آن است نشده، بايد آنرا بجا آورد، مثلا اگر پيش از خواندن تشهّد شكّ كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد بجا آورد و چنانچه بعد يادش بيايد كه آن ركن را بجا آورده بوده، چون ركن زياد شده نماز باطل است.

مسئله 1214 - اگر شكّ كند عملي را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كاري كه بعد از آن است نشده، بايد آنرا بجا آورد، مثلا اگر پيش از خواندن سوره شكّ كند كه حمد را خوانده يا نه، بايد حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آنرا بجا آورده بوده، چون ركن زياد نشده نماز صحيح است.

مسئله 1215 - اگر شكّ كند كه ركني را بجا آورده يا نه، مثلاً مشغول تشهّد است اگر شكّ كند كه دو سجده را بجا آورده يا نه، بايد به شكّ خود اعتنا نكند و اگر يادش بيايد كه آن ركن را بجا نياورده، در صورتي كه مشغول ركن بعد نشده بايد آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نماز باطل است، مثلا اگر پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد كه دو سجده را بجا نياورده بايد بجا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد نماز باطل است.

مسئله 1216 - اگر شكّ كند عملي را كه ركن نيست بجا آورده يا نه، چنانچه مشغول كاري كه بعد ازآن است شده، بايد به شكّ خود اعتنا نكند، مثلا موقعي كه مشغول خواندن سوره است، اگر شكّ كند كه حمد را خوانده يا نه بايد به شكّ خود اعتنا نكند و اگر بعد يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده، در صورتي كه مشغول ركن بعد نشده، بايد بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده، نماز صحيح است، بنابراين اگر مثلا در قنوت يادش بيايد كه حمد را نخوانده، بايد بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد نماز صحيح است.

مسئله 1217 - اگر شكّ كند كه سلام نماز را گفته يا نه، چنانچه مشغول تعقيب نماز يا مشغول نماز ديگر شده، يا به واسطه انجام كاري كه نماز را بهم مي‏زند، از حال نمازگزار بيرون رفته، بايد به شكّ خود اعتنا نكند و اگر پيش از اينها شكّ كند بايد سلام را بگويد و اگر شكّ كند سلام نماز را درست گفته يا نه اعتنا نكند هر چند وارد عمل ديگر نشده باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما