صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2- شكّ بعد از سلام‏


مسئله 1218 - اگر بعد از سلام نماز شكّ كند كه نماز صحيح بوده يا نه، مثلا شكّ كند ركوع كرده يا نه، يا بعد از سلام نماز چهار ركعتي شكّ كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت، به شكّ خود اعتنا نكند ولي اگر هر دو طرف شكّ او باطل باشد، مثلا بعد از سلام نماز چهار ركعتي شكّ كند كه سه ركعت خوانده يا پنج ركعت (كه احتمال ديگري نباشد)، نماز باطل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما