صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

3-شكّ بعد از وقت‏


مسئله 1219 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شكّ كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده خواندن آن لازم نيست، ولي اگر پيش از گذشتن وقت، شكّ كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانده، بايد آن نماز را بخواند حتّي اگر گمان كند كه خوانده، باز هم كافي نيست و بايد آنرا بجا آورد.

مسئله 1220 - اگر بعد از گذشتن وقت شكّ كند كه نماز را درست خوانده يا نه به شكّ خود اعتنا نكند.

مسئله 1221 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز خوانده ولي نداند به نيّت ظهر خوانده يا به نيّت عصر، بايد چهار ركعت نماز قضا به نيّت نمازي كه بر او واجب است- مافي الذمه بخواند.

مسئله 1222 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء، بداند يك نماز خوانده ولي نداند سه ركعتي خوانده يا چهار ركعتي بايد قضاي نماز مغرب و عشاء را بخواند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما