صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

4- كثيرالشّك (كسي كه زياد شكّ مي‏كند)


مسئله 1223 - اگر براي انسان حالتي پيدا شده باشد كه نتواند سه نماز پشت هم بدون شكّ بخواند كثيرالشّك است و بايد به شكّ خود اعتنا نكند. و اتحاد مورد شكّ هم لازم نيست ليكن اگر شكّ او هميشه در يك چيز است در چيزهاي ديگر كثيرالشّك نمي‏باشد.

مسئله 1224 - كثيرالشّك بآنطور كه بنفع اوست عمل مي‏كند بنابراين هرگاه كثيرالشّك در بجا آوردن چيزي شكّ كند، بايد بنا بگذارد كه آنرا بجا آورده مگر اينكه اگر آنرا بجا آورده باشد نماز باطل باشد كه در اين صورت، بايد بنا بگذارد كه آنرا انجام نداده، مثلا اگر شكّ كند كه يك ركوع كرده يا بيشتر، چون با زياد شدن ركوع نماز باطل است بايد بنا بگذارد كه بيشتر از يك ركوع نكرده است.

مسئله 1225 - كسي كه در يك چيز نماز زياد شكّ مي‏كند، چنانچه در چيزهاي ديگر نماز شكّ كند، بايد به آن اعتنا كرده بدستور آن رفتار نمايد مثلا كسي كه زياد شكّ مي‏كند سجده كرده يا نه اگر در بجا آوردن ركوع شكّ كند، بايد بدستور آن عمل نمايد يعني: اگر ايستاده ركوع را بجا آورد، و اگر به سجده رفته اعتنا نكند.

مسئله 1226 - كسي كه در نماز مخصوصي مثلا در نماز ظهر زياد شكّ مي‏كند اگر در نماز ديگر مثلا در نماز عصر شكّ كند، بايد بدستور شكّ رفتار نمايد.

مسئله 1227 - كسي كه وقتي در جاي مخصوصي نماز مي‏خواند، زياد شكّ مي‏كند، اگر در غير آنجا نماز بخواند و شكّي براي او پيش آيد، بايد به دستور شكّ عمل نمايد.

مسئله 1228 - اگر انسان شكّ كند كه كثيرالشّك شده يا نه، بايد بدستور شكّ عمل نمايد. و كثيرالشّك تا وقتي يقين نكند كه به حال معمول مردم برگشته، بايد به شكّ خود اعتنا نكند.

مسئله 1229 - كسي كه زياد شكّ مي‏كند، اگر شكّ كند ركني را بجا آورده يا نه و اعتنا نكند، بعد يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده، چنانچه مشغول ركن بعد نشده، بايد آنرا بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده، نماز باطل است، مثلا اگر شكّ كند ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه پيش از سجده دوّم يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد ركوع كند و نماز را تمام نمايد، و احتياط مستحبّ آن است كه نماز را دو باره بخواند، و اگر در سجده دوّم يادش بيايد، نمازش باطل است.

مسئله 1230 - كسي كه زياد شكّ مي‏كند، اگر شكّ كند چيزي را كه ركن نيست، بجا آورده يا نه و اعتنا نكند و بعد يادش بيايد كه آنرا بجا نياورده، چنانچه از محلّ بجا آوردن آن نگذشته، بايد آنرا بجا آورد، و اگر از محلّ آن گذشته نمازش صحيح است. مثلا اگر شكّ كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند، چنانچه در قنوت يادش بيايد كه حمد نخوانده، بايد بخواند، و اگر در ركوع يادش بيايد، نماز او صحيح است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما