صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

سجده سهو


مسئله 1275 - براي شش چيز بعد از سلام نماز، انسان بايد دو سجده سهو بدستوري كه بعدا گفته مي‏شود. بجا آورد: اول - آنكه در بين نماز، سهوا حرف بزند.
دوم - جايي كه نبايد سلام نماز را بدهد، مثلا در ركعت اول سهوا سلام بدهد.
سوم - آنكه يك سجده را فراموش كند بنا براحتياط واجب.
چهارم - آنكه تشهد را فراموش كند.
پنجم - آنكه در نماز چهار ركعتي بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت.
ششم - در جايي كه بايد بايستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباها بنشيند يا در جايي كه بايد بنشيند مثلا موقع خواندن تشهد اشتباها بايستد، بنابر احتياط واجب، بايد دو سجده سهو بجا آورد. و براي هر چيزي كه در نماز اشتباها كم يا زياد كند، احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بنمايد.

مسئله 1276 - اگر انسان اشتباها يا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند بايد دو سجده سهو بجا آورد.

مسئله 1277 - براي حرفي كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مي‏شود، سجده سهو واجب نيست، ولي اگر مثلا سهوا آخ يا آه بگويد، بايد سجده سهو نمايد.

مسئله 1278 - اگر چيزي را كه غلط خوانده دو باره بطور صحيح بخواند، براي دو باره خواندن آن سجده سهو واجب نيست.

مسئله 1279 - اگر در نماز سهوا چند كلمه حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه حساب شود، براي همه آنها دو سجده سهو كافي است.

مسئله 1280 - اگر سهوا تسبيحات اربعه را نگويد يا بيشتر از سه مرتبه بگويد احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

مسئله 1281 - اگر درجايي كه نبايد سلام نماز را بگويد سهوا بگويد: السلام علينا و علي عبادالله الصالحين يا بگويد: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بايد دو سجده سهو بنمايد، و همچنين اگر سهوا مقداري از اين دو سلام را بگويد بايد دو سجده سهو بنمايد ولي اگر سهوا بگويد السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته يا جزئي از اين سلام را بگويد فقط احتياط مستحب آن است كه دو سجده سهو بجا آورد ولي لازم نيست.

مسئله 1282 - اگر در جايي كه نبايد سلام دهد اشتباها هر سه سلام را بگويد دو سجده سهو كافي است.

مسئله 1283 - اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايد، بايد برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتياط واجب براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.

مسئله 1284 - اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز سجده يا تشهد را قضا نمايد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

مسئله 1285 - اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نياورد، معصيت كرده ولي نماز باطل نمي‏شود و واجب است هر چه زودتر آنرا انجام دهد و چنانچه سهوا بجا نياورد هر وقت يادش آمد بايد فورا انجام دهد.

مسئله 1286 - اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده يا نه، لازم نيست بجا آورد.

مسئله 1287 - كسي كه شك دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا اگر دو سجده بنمايد كافي است.

مسئله 1288 - اگر بداند يكي از دو سجده سهو را بجا نياورده، و اتمكان تدارك هم نباشد بايد دوباره انجام دهد و اگر بداند سهوا سه سجده سهو كرده، بهتر است دو باره دو سجده سهو بنمايد ولي لازم نيست.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما