صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اخلال به اجزاء و شرايط نماز


مسئله 1304 - هرگاه چيزي از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند، اگر چه يك حرف آن باشد، نماز باطل است.

مسئله 1305 - اگر به واسطه ندانستن مسئله، چيزي از واجبات نماز را كم يا زياد كند اگر آن چيز ركن نماز باشد نماز باطل است و همينطور است اگر شخص جاهل مقصر باشد هر چند آن چيز ركن نباشد( بنا براحتياط واجب) اما اگر جاهل قاصر باشد و آن چيز ركن نباشد نمازش صحيح است ولي چنانچه به واسطه ندانستن مسئله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، يا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، يا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار ركعت بخواند هر چند جاهل مقصر باشد نمازش صحيح است.

مسئله 1306 - اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده، يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را بهم بزند و دو باره با وضو يا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دو باره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نمايد.

مسئله 1307 - اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده، نمازش باطل است و اگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز بنابر احتياط واجب، براي ايستادن بيجا دو سجده سهو بنمايد.

مسئله 1308 - اگر پيش از گفتن سلام نماز يعني"السلام علينا..." و "السلام عليكم..." يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده، بايد دو سجده را بجا آورد و دو باره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسئله 1309 - اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده، بايد مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد.

مسئله 1310 - اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده چنانچه كاري انجام داده كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مي‏كند، مثلا پشت به قبله كرده، نمازش باطل است. و اگر كاري كه عمدي و سهوي آن، نماز را باطل مي‏كند انجام نداده بايد فورا مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد و براي سلام بيجا نيز دو سجده سهو بنمايد.

مسئله 1311 - هرگاه بعد از سلام نماز عملي انجام دهد كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل مي‏كند، مثلا پشت به قبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده، نمازش باطل است و اگر پيش از انجام كاري كه نماز را باطل مي‏كند، يادش بيايد، بايد دو سجده‏اي را كه فراموش كرده بجا آورد و دو باره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده سهو براي سلامي كه اول گفته است بنمايد.

مسئله 1312 - اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، يا از روي جهل به مسئله و يا غفلت يا فراموشي پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجا آورده، بايد دو باره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد ولي اگر تفحص از قبله كرده و در تشخيص قبله اشتباه نموده اگر پشت به قبله بوده بايد دوباره بخواندوگرنه اگر در وقت ملتفت شود بايد دو باره نماز را بخواند و اگر در خارج وقت باشد قضاي آن لازم نيست هر چند احتياط خوب است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما